med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi129 av Jerry Martinger (m)

av Jerry Martinger (m)
I rubricerade proposition föreslås bl.a. en tillfällig
nedsättning av stämpelskatt i vissa fall. Nedsättningen är
avsedd att omfatta förvärv som sker under tiden den 12 juni
1996-den 31 december 1997 och för vilka inskrivning
beviljas senast den 31 mars 1998. Lagen föreslås träda i kraft
den 1 augusti 1996 och innehåller en särskild bestämmelse
om återbetalning av stämpelskatt som fastställts dessförinnan
och som avser förvärv efter den 11 juni 1996.
I stämpelskattesammanhang inträder i enlighet med 25 § lagen (1984:404)
om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter skattskyldighet för förvärv när
inskrivning beviljas. Om exempelvis skattskyldigheten förändras gäller
således - om inte annat uttryckligen föreskrivits - lagen enligt sin lydelse vid
tidpunkten för inskrivningsbeslutet, oavsett om förvärvet skett före
lagändringen.
Stämpelskattelagen tar inte ens ställning till när ett förvärv skall anses ha
ägt rum. Skulle man nödgas att avgöra denna fråga torde det ligga närmast till
hands  att anse att förvärvet skett när fullbordat köp föreligger. Den nu
föreslagna nedsättningen kan således få ekonomisk betydelse för köp där
köpekontrakt har upprättats före den 12 juni men som avslutas efter den 11
juni 1996.
Propositionen ger emellertid inte klart besked i detta avseende, vilket gör
att det är ovisst hur lagen skall  tolkas. En sådan rättsosäkerhet är djupt
olycklig. Lagen bör därför ges en lydelse som klart anger vad som skall gälla.
Den lösning som bäst ansluter till verkligheten och systematiken i
stämpelskattelagen synes vara att nedsättningen skall omfatta de
inskrivningsbeslut som sker efter den 11 juni 1996 och där ansökan om
inskrivning har ingivits senast den 31 december 1997 med motsvarande
ändring i återbetalningsbestämmelsen i 2 § den föreslagna lagen. Det torde
ankomma på utskottet att utforma erforderlig lagtext.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att nedsättning av stämpelskatt i vissa fall
skall ske i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 20 juni 1996
Jerry Martinger (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Hänvisning: 1996-06-19 Inlämning: 1996-06-19 Bordläggning: 1996-06-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)