med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi133 av Lars Hedfors (s) och Eskil Erlandsson (c)

av Lars Hedfors (s) och Eskil Erlandsson (c)
Regeringen föreslår i proposition 1995/96:222 att riksdagen
fattar beslut om att försäljningsskatten på personbilar i
miljöklasserna 1 och 2 slopas och sänks till 2 000 kr i
miljöklass 3 fr.o.m. den 12 juni 1996.
Vid regeringens presskonferens den 11 juni 1996 uppgavs att slopandet
respektive sänkningen av försäljningsskatten på personbilar skulle börja gälla
med omedelbar verkan under förutsättning att riksdagen fattar beslut enligt
förslaget den 12 juli 1996. Detta ledde till att bilköp fullföljdes den 11 juni
utifrån det besked om omedelbar verkan som gavs på presskonferensen.
Enligt propositionstexten skall förslaget  gälla fr.o.m. den 12 juni 1996.
Mot denna bakgrund föreslår vi att de föreslagna ändringarna skall gälla
fr.o.m. den 11 juni 1996.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att slopandet av försäljningsskatten på
personbilar i miljöklasserna 1 och 2 börjar gälla fr.o.m den 11 juni
1996,
2. att riksdagen beslutar att sänkningen till 2 000 kr i miljöklass 3
börjar gälla fr.o.m. den 11 juni 1996.

Stockholm den 19 juni 1996
Lars Hedfors (s)

Eskil Erlandsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Hänvisning: 1996-06-19 Inlämning: 1996-06-19 Bordläggning: 1996-06-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)