med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi135 av Helena Nilsson och Ingbritt Irhammar (c)

av Helena Nilsson och Ingbritt Irhammar (c)
Att minska arbetslösheten i Sverige är högprioriterat. Olika
insatser behövs för att människor skall komma i arbete.
Många arbeten måste skapas i nya företag och inom framför
allt små och medelstora företag. Bakgrunden är att varken
offentliga sektorn eller storföretag kommer att nyanställa
särskilt många i framtiden.
Särskilt prekär är situationen för kvinnor. Kvinnoarbetslösheten ökar
dramatiskt. Alarmerande är att antalet långtidsarbetslösa kvinnor ökar
mycket. Statistik finns över detta.
 Företagandet är lågt i Sverige. Endast 6 % av arbetskraften är egna
företagare, vilket skall jämföras med OECD-ländernas genomsnitt på 15 %.
Detta kräver nytänkande och en fokusering på vad som kan ge nya företag.
Kunskapen kring företagandet har ett könsperspektiv. Kvinnor och män
startar och driver företag på olika sätt. Forskning visar att kvinnor oftare
startar försiktigare, med mindre lån och bidrag. De väljer att växa sakta eller
behålla det lilla företaget. Många är tjänsteföretag och affärsidéerna gäller
ofta för en lokal marknad.
Oförmågan att anpassa samhällets insatser till kvinnors och mäns olika
behov har inneburit att nyföretagandet bland kvinnor i Sverige varit lågt.
Antalet kvinnliga företagare ökar varje år. Av de företag som startas årligen
ägs 23 % av kvinnor. Denna siffra är för låg framför allt sett utifrån de behov
av nya arbetstillfällen som vi behöver. För att klara behoven av nya jobb
krävs att kvinnor får lika goda förutsättningar att starta och driva företag som
män.
En del insatser har dock gjorts. Exempelvis har medel anslagits till
NUTEK för att arbeta för kvinnors företagande, kvinnliga affärsrådgivare,
kvinnliga resurscentrer och kvinnolån. Kvinnliga resurscentrer finns i så gott
som alla län och ett nationellt resurscenter finns idag på NUTEK.
Det är nu dags att gå vidare och inrätta kvinnliga affärsrådgivare i varje
kommun. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till
utformning av ett system med kvinnliga affärsrådgivare i enlighet med vad
som anförts i motionen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om kvinnliga affärsrådgivare.

Stockholm den 20 juni 1996
Helena Nilsson (c)

Ingbritt Irhammar (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Hänvisning: 1996-06-19 Inlämning: 1996-06-19 Bordläggning: 1996-06-19
Yrkanden (2)