med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

Motion 1996/97:Bo22 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

av Elizabeth Nyström m.fl. (m)
Regeringens förslag innebär att det nya västsvenska länet
skall heta Västergötlands län. Detta är ett olämpligt förslag.
Det nya länet består av tre ingående landskap, Västergötland,
Bohuslän och Dalsland. Namnet Västergötlands län kommer
inte att accepteras i Bohuslän och Dalsland, två landskap
med stark egen identitet. Förslaget är heller inte bra för
Västergötland eftersom själva begreppet blir otydligt.
Landskapet Västergötland kommer inte att kunna skiljas från
länet Västergötland.
Förslaget bryter dessutom sedvanlig praxis när det gäller länsbenämning.
Med något enstaka undantag har endast de län som består av ett landskap
namn från landskapet.
När länsgränserna inte följer landskapsgränserna har man däremot tidigare
vanligen utgått från residensstaden. Det gäller för Stockholms, Uppsala,
Jönköpings, Kalmar, Kristianstads och Örebro län.
Vi anser att detta mönster bör följas även i detta fall och att det nybildade
länet alltså bör benämnas Göteborgs län. Namnet har den fördelen att det är
internationellt känt, det utpekar inget speciellt område och hela regionen kan
identifiera sig med länet, dessutom är det kort och lätthanterligt.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att det nya länet benämns Göteborgs län.

Stockholm den 26 mars 1997
Elizabeth Nyström (m)
Kent Olsson (m)

Tom Heyman (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-04-03 Bordläggning: 1997-04-07 Hänvisning: 1997-04-08
Yrkanden (2)