med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

Motion 1996/97:Bo23 av Urban Ahlin m.fl. (s)

av Urban Ahlin m.fl. (s)
Regeringens förslag om ett bildande av ett Västergötlands
län innehållande de tre tidigare länen Skaraborg, Älvsborg
och Göteborgs och Bohus län markerar slutet på en flera år
lång diskussion om behovet av förändrade administrativa
gränser i Västsverige. Förslaget har inte varit oomstritt.
Särskilt i Skaraborg har farhågor hysts om en försvårande
centralisering. I botten av denna oro finns naturligtvis
rädslan för att periferin i det nya Västergötlands län ska
förlora arbetstillfällen och inflytande till mer centrala delar.
Det är därför glädjande att regeringen i direktiv till en särskild utredare gett
uppdraget att utarbeta underlag om lokalisering av regional offentlig
förvaltning. I propositionens bilaga 1 redovisas utredaren Jan-Åke Björklunds
slutsatser. Utredaren konstaterar att det finns en mycket stor uppslutning
kring de lokaliseringsförslag som läggs fram och utredarens bedömning är att
förslaget i sin helhet kan genomföras i stor enighet. Jan-Åke Björklunds
rapport är en sammanvägning av de berörda parternas syn på hur man bäst
skapar inomregional balans.
I likhet med vad som varit vägledande vid uppbyggnaden av det nya Skåne
län bör strävandena att uppnå rimlig inomregional balans kunna tillgodoses
även i det nya Västergötlands län. Att alla delar och områden i det nya länet
känner sig väl tillgodosedda är en förutsättning för ett lyckosamt arbete i
fortsättningen. Det utarbetade underlaget om lokalisering av de offentliga
organen i ett nytt västsvenskt län utgör en god grund för pågående och fort-
satta överväganden om lokalisering av den regionala offentliga förvaltning-
en.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om lokalisering av regionala offentliga myndigheter.

Stockholm den 1 april 1997
Urban Ahlin (s)
Kjell Nordström (s)

Birgitta Johansson (s)

Anders Nilsson (s)

Monica Green (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-04-03 Bordläggning: 1997-04-07 Hänvisning: 1997-04-08
Yrkanden (2)