med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

Motion 1996/97:Bo24 av Johan Lönnroth (v)

av Johan Lönnroth (v)
Ordet län har sitt ursprung i det feodala "förläning" - kungen
gav i sin nåd uppdraget att förvalta ett område till fogdar
eller underställda länsherrar med andra beteckningar.
I konstitutionell mening är naturligtvis det nya sammanslagna länet också
ett län. Men riksdagen borde också nu på ett tydligt sätt tala om att det inte
längre handlar om en "förläning" uppifrån utan om ett vidgat regionalt
självstyre. Landshövdingen skall vara chefen för den statliga förvaltningen i
området - ingenting annat. Därför är också titeln landshövding olämplig.
Regionens högste politiske företrädare - rimligen ordföranden i det regionala
parlamentet - bör utses av regionens invånare.
Det vore också bra om namnet på området väljs av regionen, inte av
riksdagen. Jag tycker det bästa vore att återknyta till det gamla "lands-" eller
"landskaps"-begreppen. Det område som täcktes av Västgötalagen bestod i
huvudsak av nuvarande landskapen Västergötland - som ju också täcker
Skaraborgs länsområde - samt Dalsland. Bohuslän tillhörde inte Sverige på
den tiden. Därför tycker jag att ett bra namn kan vara Västgötaland. Men som
sagt, namnet bör bestämmas regionalt.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att regionens namn skall bestämmas regionalt.

Stockholm den 24 mars 1997
Johan Lönnroth (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-04-03 Bordläggning: 1997-04-07 Hänvisning: 1997-04-08
Yrkanden (2)