med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

Motion 1996/97:Bo25 av Ingvar Johnsson och Nils-Erik Söderqvist (s)

av Ingvar Johnsson och Nils-Erik Söderqvist (s)
I propositionen 1996/97:108 om ändrad länsindelning och
försöksverksamhet i Västsverige har regeringen föreslagit att
försöksverksamheten i Västergötlands län skall ha samma
innehåll som i övriga försökslän - det regionala
utvecklingsansvaret överförs till Västergötlands läns
landsting - med undantag av uppgiften att besluta om visst
kulturstöd.
Det kulturstöd som avses är de statliga medel som via Statens kulturråd
fördelas till regionala och vissa lokala kulturinstitutioner. Regeringen anser
att den tidigare beslutade försöksverksamheten har sådan omfattning att den
utgör ett tillräckligt underlag för utvärdering. Vi vill här föreslå att
försöksverksamheten i stället kompletteras med en annan kultursektor.
De tidigare beslutade försöken omfattar inte någon del av länsstyrelsens
uppgifter inom kulturmiljöområdet. Genom att det vid länsstyrelserna finns
expertis på detta område har Riksantikvarieämbetet, till skillnad från Statens
kulturråd, haft möjlighet att delegera beslut i bidragsfrågor till läns-
styrelserna. Detta bör snarast underlätta en överflyttning av ansvar och beslut
till det nya regionala självstyrelseorganet.
Det finns flera goda skäl att i Västergötlands län pröva en modell där
ansvaret för kulturmiljövården överförs till det regionala självstyrelseorganet.
I regleringsbrevet (1995/96, Inrikesdepartementet) fastslås som ett särskilt
verksamhetsmål att länsstyrelsen skall "integrera insatser inom kulturarvs-
området i den samlade regionalpolitiska planerings- och programverksam-
heten". När ansvaret för denna samlade verksamhet överförs till det regionala
självstyrelseorganet är det logiskt att också överföra ansvaret för kultur-
arvsområdet.
Kulturarvet är en av regionens stora utvecklingsstrategiska tillgångar.
Turismen, en av våra mest sysselsättningsintensiva branscher, har kulturarvet
som en av sina viktigaste baser. Också ur denna synpunkt bör det vara
intressant att pröva överföring av kulturarvsfrågorna.
Om ansvaret för kulturmiljövården överförs till det regionala
självstyrelseorganet ges också möjlighet att i Västergötlands län pröva en ny
modell för ansvarsfördelning inom detta verksamhetsfält. Länsstyrelsernas
och länsmuseernas respektive roller och ansvar har varit en diskussionsfråga,
ofta en tvistefråga, sedan länsantikvariereformen genomfördes 1976. Ett
samlat ansvar hos det regionala självstyrelseorganet skulle skapa nya
förutsättningar att lösa problemen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att försöksverksamheten med regionalt självstyrelsorgan i
Västergötlands län också skall omfatta ansvar för kulturmiljövården.

Stockholm den 2 april 1997
Ingvar Johnsson (s)

Nils-Erik Söderqvist (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-04-03 Bordläggning: 1997-04-07 Hänvisning: 1997-04-08
Yrkanden (2)