med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

Motion 1996/97:Bo28 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Den kommunala självstyrelsen och den decentralisering av
beslut som skett under en längre tid har gjort de lokala och
regionala nivåerna till betydelsefulla aktörer inom allt fler
politikområden. Denna utveckling vill regeringen nu
förstärka. Fördelning av uppgifter bör emellertid utgå från
förutsättningen att Sverige alltjämt ska vara en enhetsstat och
att någon federativ utveckling inte ska eftersträvas.
I proposition 1996/97:36, Den regionala samhällsorganisationen, redovisar
regeringen sin syn på regionfrågan och föreslår att det skall inledas en
försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Kalmar,
Gotlands, Skånes och Jämtlands län. Riksdagen har beslutat i enlighet med
regeringens förslag. I proposition 1996/97:36 togs inte ställning till försöks-
verksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Stockholms, Västman-
lands och Västerbottens län utan man avsåg, att efter överläggningar med
företrädare för de berörda länen och i fortsatt beredning i regeringskansliet,
pröva frågan i den nu aktuella propositionen. I proposition 1996/97:108,
Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige, föreslås dock
ingen ny försöksverksamhet. Detta trots att det finns en bred politisk enighet i
Stockholmsregionen för att ingå i försöksverksamheten. Tilläggas bör att
såväl Kommunförbundet i Stockholms län som Stockholms läns landsting har
hemställt om att få deltaga i försöksverksamheten.
Det regionala utvecklingsansvaret, samt vissa andra statliga uppgifter som i
dag ligger på länsstyrelsen, föreslås bli överförda till ett regionalt
självstyrelseorgan. Huvudsyftet med försöksverksamheten är att utveckla
former för en bättre demokratisk förankring av det regionala utvecklings-
ansvaret. Det ska vara möjligt att föra över viss beslutskompetens från staten
till det regionala självstyrelseorganet (regionfullmäktige/landstinget). Staten
behåller ett övergripande ansvar för politikens inriktning, men genomförandet
på lokal och regional nivå står respektive kommunala självstyrelseorgan
(kommuner och landsting) för.
I diskussioner om relationen mellan EU och medlemsstaterna har de lokala
och regionala nivåerna kommit att få ökad uppmärksamhet. Kommuner och
regioner förväntas bli betydelsefulla aktörer i det europeiska samarbetet. En
av de mest intressanta utvecklingstendenserna i dag är de nya samarbets-
former mellan kommuner och regioner som växer fram på olika håll i Europa.
Ett ökat samarbete mellan regioner runt Östersjön har också etablerats.
Det är angeläget att ett försök i Stockholms län ges en organisatorisk
utformning som markerar den vilja till samverkan och samförstånd som
länets självstyrelseorgan uttalat sig för, bland annat i den gemensamma
hemställan som Stockholms läns landsting och Kommunförbundet i
Stockholms län ingivit till regeringen. Tre politiskt sammansatta berednings-
grupper med regionala uppgifter bör tillsättas, där samarbete och samsyn
krävs i hela Stockholms län. Landstingsfullmäktige blir den formella
beslutsinstansen, men beredningsgrupperna tillsätts med representanter från
såväl landstinget som kommunerna. Konsensus bör eftersträvas i
beredningsgrupperna så att program och planer får genomslagskraft:
Regionalt utvecklingsansvar, vilket omfattar uppgiften att utarbeta ett
program för länets långsiktiga utveckling (avseende tillväxt och
sysselsättning) redovisande målen för denna, åtgärder för genomförandet,
finansiering samt hur olika parter förväntas medverka. Förslag till
fördelningen av regionalpolitiska medel och andra utvecklingsmedel bör
också ingå. Gruppen ska bl a arbeta för att samordna regionala resurser i
näringslivsfrågor och identifiera konkreta samverkansprojekt.
Beslut om regionens trafikplaner, vilket omfattar ansvaret att upprätta
och fastställa planer för länstrafikanläggningar. I Skåne ska Väg- och
Banverken samråda med Skånestyrelsen i fråga om nationella planer samt
drift och underhållsplaner. Motsvarande process bör ske även i Stockholms
län. Regionplane- och Trafiknämnden/kontoret och deras arbete kommer
därmed att integreras.
Vård och omsorg. Vid sidan av den av regeringen initierade diskussionen
om ansvarsfördelning mellan stat och regional/kommunal nivå avser
Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län tillsätta en
beredningsgrupp inom vård och omsorg.  Politiker från såväl sjukvårds-
styrelserna som de kommunala nämnderna på det sociala området ska ingå.
Alla partier ska vara representerade och gruppen ska ha god geografisk
spridning.
Vi ser det som mycket positivt att regeringen ytterligare vill förstärka och
utveckla det lokala och regionala arbetet. Stockholms läns landsting har
sedan länge arbetat i den riktningen varför det är naturligt att Stockholms-
regionen också deltar i försöksverksamheten. För detta finns en bred, politisk
majoritet i regionen vilken enligt vår mening borde tillgodoses.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att också Stockholms län skall ingå i
försöksverksamhet i enlighet med den försökslag som regleras i proposition
1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige.

Stockholm den 2 april 1997
Sylvia Lindgren (s)
Sören Lekberg (s)

Ingemar Josefsson (s)

Eva Johansson (s)

Kristina Nordström (s)

Åsa Stenberg (s)

Inger Segelström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-04-03 Bordläggning: 1997-04-07 Hänvisning: 1997-04-08
Yrkanden (2)