med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

Motion 1996/97:Bo31 av Kenth Skårvik och Eva Eriksson (fp)

av Kenth Skårvik och Eva Eriksson (fp)
I propositionen föreslår regeringen att ett nytt västsvenskt
storlän skapas. Detta är mycket bra då frågan har utretts
under många år samtidigt som det funnits en önskan bland
invånarna i Västsverige att få en ny regional organisation.Vi
har dock två invändningar mot förslaget.
Den första gäller förslaget till namn på det nya länet. Vi anser att Väster-
götlands län inte är bra. I det nya länet kommer även landskapen Bohuslän
och Dalsland att ingå. Risken är stor att dessa landskaps identitet försvinner
helt med det nya namnet. Speciellt Bohuslän har inte heller några starka
historiska band med Västergötland. Landskapet tillhörde ju Norge ända till
1600-talets mitt. Ett lämpligt namn vore istället Västra Götalands län. Med
detta namn fångar man in alla delar av det nya länet utan att någon del känner
sig obekvämt behandlad. Riksdagen bör därför besluta att det nya västsvenska
länet skall heta Västra Götalands län.
Vi har också invändningar mot att ledamöterna i länsstyrelsen skall utses
av landstingen och inte av regeringen. Detta förhållande gäller ju redan i alla
andra svenska län, men vi anser nu att det är dags för en generell ändring av
denna regel. Låt regeringen utse representanter i länsstyrelsen. Riksdagen bör
uppdra åt regeringen att återkomma till riksdagen med förslag till ändring i
lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse så att det i
fortsättningen är regeringen som utser representanterna i länsstyrelserna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att det nya västsvenska länet skall heta Västra
Götalands län,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring i lagen
(1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse som anförts i
motionen.

Stockholm den 3 april 1997
Kenth Skårvik (fp)

Eva Eriksson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-04-03 Bordläggning: 1997-04-07 Hänvisning: 1997-04-08
Yrkanden (4)