med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

Motion 1996/97:Bo32 av Märta Johansson m.fl. (s, c)

av Märta Johansson m.fl. (s, c)
I propositionen föreslår regeringen att Göteborgs och Bohus
län, Älvsborgs län och Skaraborgs län utom kommunerna
Habo och Mullsjö läggs samman till Västergötlands län med
Göteborg som residensstad. Under beredningen av
försöksverksamheten om ändrad regional ansvarsfördelning
och ändrad länsindelning i västra Sverige har namnfrågan
väckt stor uppmärksamhet och diskuterats mycket. I
Regionberedningens förslag presenterades underlag för olika
tänkbara alternativ i namnfrågan.
Efter en genomgång av de olika förslagen fastnade Regionberedningen för
att enhälligt föreslå namnet Västra Götaland. Därmed blev detta förslag
också underlag för den remissbehandling som skedde med anledning av
beredningens förslag. Det är detta förslag som de olika remissinstanserna
tagit ställning till, däribland samtliga berörda kommuner och landsting. Efter
remissbehandlingen har namnfrågan aktualiserats bl.a. i samband med den
ansökan som inlämnats från de politiska partierna i Västsverige. Avsikten var
att återkomma i den så viktiga namnfrågan.
I propositionen föreslår regeringen att namnet skall vara Västergötlands
län. Med anledning av detta förslag har namnfrågan behandlats vid
sammanträde med Väststyrelsen den 2 april 1997.
Styrelsen beslutade att förorda namnet Västra Götalands län. Förslaget i
propositionen, Västergötlands län, har inget stöd.
Motivet för Västra Götalands län är bl.a. angivet i Regionberedningens
förslag. Dessutom är det inte till skillnad från Västergötlands län eller
Göteborgs län  namnet på ett av de landskap eller namnet på en kommun
som ingår som delar i det nya län som bildas.
Vi föreslår att namnet på det nya länet skall vara Västra Götalands län.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att namnet på det nya länet skall vara Västra
Götalands län.

Stockholm den 3 april 1997
Märta Johansson (s)
Elving Andersson (c)

Lisbet Calner (s)

Sverre Palm (s)

Mona Berglund Nilsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-04-03 Bordläggning: 1997-04-07 Hänvisning: 1997-04-08
Yrkanden (2)