med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

Motion 1996/97:Bo33 av Holger Gustafsson och Åke Carnerö (kd)

av Holger Gustafsson och Åke Carnerö (kd)
Den ändrade länsindelningen innebär att flera nuvarande
landskap och län ska ingå i det nya län som regeringen
föreslår ska heta Västergötlands län. Att hitta rätt namn är av
stor betydelse för att få en folklig identifikation och
förankring. Det nya namnet bör istället vara Västra
Götalands län. Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att det nya länet skall heta Västra Götaland.

Stockholm den 3 april 1997
Holger Gustafsson (kd)

Åke Carnerö (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-04-03 Bordläggning: 1997-04-07 Hänvisning: 1997-04-08
Yrkanden (2)