med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

Motion 1996/97:Bo35 av Erling Bager och Eva Flyborg (fp)

av Erling Bager och Eva Flyborg (fp)
Det nya storlänet bör heta
Göteborgs län
Regeringen föreslår i sin proposition att det nya länet i västra
Sverige benämns Västergötlands län med motiveringen att
landskapet Västergötland har urgammal hävd.
Regeringen skriver: - - - "Mot den bakgrunden och med beaktande av att
det nya länet till huvuddelen, både geografiskt och befolkningsmässigt,
kommer att bestå av landskapet Västergötland, bör benämningen Väster-
götlands län väljas."
I det nya, integrerade EU, utan gränser mellan stater, ökar fokuseringen på
regionerna som maktcentra och intresseområden för politik och näringsliv.
Regionerna måste själva kunna hävda sig i konkurrensen om investeringar
och nyetableringar. En förutsättning för detta är igenkännande.
Ett av namnets viktigaste funktioner i det nya storlänet torde vara, att
känneteckna och marknadsföra regionen både i EU och internationellt. Även
om landskapet Västergötland har urgammal hävd så kan det inte mätas med
Göteborg som ett internationellt känt namn. Göteborg spelar fortfarande en
ledande roll inom svensk handel och sjöfart och några av Sveriges ledande
multinationella företag har sitt ursprung och sina huvudkontor i Göteborg.
Man får inte bortse från att Göteborg administrativt och ur närings-
livsperspektiv framstår som det nya länets dominerande huvudort.
En så viktig region som västra Sverige bör ges de förutsättningar som
krävs för att kunna hävda sig i en allt hårdare regional konkurrens om
investeringar och därmed också arbetstillfällen. För att länet skall bli en
expanderande och kraftfull region och etablera en mångfald av näringsliv
måste den ha ett internationellt känt namn.
Om man väljer att låta de näringspolitiska synpunkterna väga tyngre, vilket
man måste, bör det nya länet i västra Sverige heta Göteborgs län.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att det nya länet i Västsverige skall heta Göteborgs
län.

Stockholm den 3 april 1997
Erling Bager (fp)

Eva Flyborg (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-04-03 Bordläggning: 1997-04-07 Hänvisning: 1997-04-08
Yrkanden (2)