med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

Motion 1996/97:Bo36 av Lennart Brunander och Marianne Andersson (c)

av Lennart Brunander och Marianne Andersson (c)
I propositionen föreslås att Göteborgs och Bohus, Älvsborgs
och Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö kommuner läggs
samman till Västergötlands län. Som en följd av
länssammanläggningen föreslås att nuvarande länsstyrelser i
Göteborgs och Bohus, Älvsborgs samt Skaraborgs län läggs
samman till en länsstyrelse.
I detta sammanhang vill vi anföra att namnet på detta nya län bör vara
Västra Götalands län, vilket även föreslogs av Regionberedningen, Regional
framtid (SOU 1995:27). Skälen till detta är bland annat att Västra Götalands
län ger uttryck för att det nya länet inbegriper ett större geografiskt område.
Västergötlands län ger uttryck för en tyngdpunkt på västra delarna dvs.
Göteborgs och Bohus län. Med begreppet Västra Götalands län markeras att
det nya länet är ett län som geografiskt sträcker sig över områden som
traditionellt inte betraktas som Västsverige.
Vi vill även påpeka att då nuvarande länsstyrelser läggs samman till en
länsstyrelse måste ytterområdenas möjligheter att ta del av service beaktas.
Ett nytt storlän får inte innebära att länsstyrelsernas verksamheter
koncentreras till några färre större orter. En decentraliserad förvaltning måste
vara ledstjärna. Ett syfte med försöksverksamheten är att utveckla former för
en bättre demokratisk förankring av det regionala utvecklingsarbetet. Detta
kan inte ske med mindre än att en kraftig decentralisering av verksamheter
sker. Om inte medborgarna känner att de har tillgång till och närhet till den
service som erbjuds kommer legitimiteten för försöksverksamheten att
erodera. Inte minst har många människor och kommuner uttryckt oro för att
en ny länsindelning skulle innebära en kraftig centralisering. Detta måste
motverkas genom en decentraliserad länsförvaltning. Även ytterområdenas
behov av närhet till service i det nya länet måste beaktas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att det nya länet i Västsverige benämns Västra
Götalands län,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om decentraliserad länsförvaltning.

Stockholm den 3 april 1997
Lennart Brunander (c)

Marianne Andersson (c)
Gotab, Stockholm 1997
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-04-03 Bordläggning: 1997-04-07 Hänvisning: 1997-04-08
Yrkanden (4)