med anledning av prop. 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln

Motion 1996/97:T98 av Karl-Erik Persson (v)

av Karl-Erik Persson (v)
Trafiksituationen i
Öresundsregionen
Citytunneln är tänkt som ett komplement till Öresundsbron,
ett projekt som Vänsterpartiet varit motståndare till från
första början och som vi fortfarande skulle vilja stoppa. Detta
av såväl ekonomiska, miljömässiga som regionalpolitiska
skäl. När nu bron ändå byggs anser vi att de kommande
trafiklösningarna för regionen ska bli så bra som möjligt. Vi
tror inte att byggandet av Citytunneln är en bra lösning och
avslår därför regeringens förslag om att stödja detta projekt
ekonomiskt.
Tunnelprojektet är tekniskt komplicerat och exemplet Hallandsåsen visar
att svårigheter och kostnader lätt underskattas. På Malmö Allmänna Sjukhus
är man berättigat orolig över de eventuella störningar som kan uppkomma på
elektronisk utrustning m m om man får en tunnel direkt under sjukhuset.
Miljökonsekvenserna av att bygga en tunnel förutspås bli mycket negativa.
Aktiviteten kommer att ske under värdefulla parkområden och centrala
bostadsområden, och detta kommer att hota grundvattnet och påverka
grönområden och byggnader bl a genom vibrationer från tågen, både i
byggfasen och under själva driften.
Regeringen menar att Citytunneln kommer att få störst betydelse för den
regionala trafiken och den dagliga pendlingen till och från Malmö (ca 40 000
per/dag). Vi delar inte regeringens analyser eftersom Citytunnellösningen i
stort sett bygger på det redan befintliga regionaltågsystemet. Det enda nya i
förslaget är Öresundstågen till Köpenhamn och Själland, men arbets-
pendlingen på tvärs över Öresund förväntas i första taget inte bli speciellt
stor - av helt andra skäl än de rent trafikmässiga. Dessutom är de områden
som i dag inte har spårbunden kollektivtrafik och som står för den största
andelen bilpendlare till/från Malmö inte täckta av de nya spårbundna
lösningarna. Bilpendlingen kan därför förväntas påverkas endast marginellt.
Detta förstärks ytterligare genom en omfattande utbyggnad av vägnätet i
anslutning till broförbindelsen. Då tänker vi främst på den yttre ringvägen
som kommer att göra det lättare att komma in i Malmö med bil. En
utbyggnad av den befintliga inre ringvägen skulle kunna klara av den extra
trafik som kalkylerats till ca 10 000 fordon/dygn. Därför menar vi att en yttre
ringled är onödig och att pengarna i stället ska satsas på ett yttre godsspår
öster om Malmö så att Kontinentalbanan kan befrias från godstågen.
Kontinentalbanan går rakt igenom Malmö och det bor 10 000-15 000
människor i dess omedelbara närhet (10-100 meter). I fem år har regeringen
planerat att all tågtrafik ska trafikeras på denna bana (ca 270 tåg/dygn, varav
60 långa och tunga godståg). För att dämpa bullernivån ska fem km
bullervallar och skärmar byggas längs banan. De boende som har möjlighet
kommer att flytta från dessa kvarter, och risken är stor att vi får ett nytt
segregerat område i Malmö. Från 2005 ska Kontinentalbanan vara befriad
från persontågen. Kvar blir godstågen som i framtiden både blir mycket
längre och mycket tyngre (ca 1,5 km). Godstågen är det stora problemet för
de boende och denna trafik blir permanentad på Kontinentalbanan.
Regeringen menar i propositionen att godstrafiken kommer att minska eller
stagnera och att det därför inte är av intresse att satsa på en ny rangerbangård
vid Eslöv. Denna rangerbangård är en förutsättning för att bygga det yttre
godsspåret runt Malmö. Vi har två kommentarer till detta:
- Ny datastyrning av godstrafiken kan minska behovet av traditionella och
stora rangerbangårdar.
-
- En miljöanpassning av trafiksystemen måste innebära att samhället
stimulerar godstrafik på järnväg. Detta kan bara genomföras om
järnvägslösningen är flexibel och snabb i jämförelse med lastbilstrafiken.
Regeringens proposition med hänsyn till framtida infrastruktursatsningar i
södra Sverige ger överhuvudtaget inte sådana signaler för att inte tala om
konkreta satsningar.
-
Citytunneln är väldigt dyr och slår, om den byggs, ut alla
andra infrastruktursatsningar i södra Sverige vad gäller
järnväg för en lång tid framöver. Vänsterpartiet har följande
alternativa satsningar till Citytunneln:
- Det bästa vore en borrad järnvägstunnel direkt till Köpenhamn från
Malmö central i stället för Öresundsbron, som också är dyr, onödig och
mycket kortsiktig samt tveksam ur miljösynpunkt, men frågan om en
tunnel blev tyvärr aldrig ordentligt utredd.
-
- Kontinentalbanan ska endast trafikeras av lokal- och regionaltåg, inte
godståg.
-
- Bygg ett yttre godsspår för de medel som det kostar att bygga yttre
ringvägen för bilarna. Den är inte så långt kommen i byggprocessen att
den inte går att stoppa nu.
-
- En bättre spårbunden kollektivtrafik till, från och i Malmö uppnås med
spårvagnar och light rail-system enligt en utredning som kommunen
gjorde 1991. Denna lösning skulle verkligen kunna minska bilpendlingen.
-
Vi säger nej till Citytunneln och kräver att regeringen
skyndsamt tillsätter en utredning om direktanslutning på land
mellan Malmö central och brofästet. För några år sedan togs
ett förslag fram på upprustning av den redan befintliga
"Sillabanan" som går längs med kusten till Limhamn och
nytt spår den sista biten. Tyvärr lades denna utredning i
malpåse så fort den avslutats, trots att utredningen visade att
denna sträckning skulle bli billigare, säkrare och snabbare.
Vi menar att den utredningen bör följas upp för att få ett
seriöst beslutsunderlag vad gäller att hitta den bästa
lösningen för sträckningen mellan Malmö central och
brofästet.
Allmänt
Det gäller även att inte bara se på olika satsningar inom
infrastrukturen när man söker efter olika sätt att förbättra
trafiksituationen. Exempelvis skulle en arbetstidsförkortning
troligtvis påverka trafiksituationen mycket positivt, framför
allt i tätorterna, förutsatt att inte alla som arbetar slutar och
börjar arbetet på samma gång utan att scheman varierar.
Dagens koncentrerade rusningstider ger högt tryck på
infrastrukturen under korta tidsperioder på dagen. Bilköer
kostar tid och pengar samt ger upphov till stress, och
kollektivtrafikfordon är ofta fullsatta och försenade. En
arbetstidsförkortning skulle innebära att den intensiva
aktiviteten under rusningstid blir mer jämnt fördelad under
längre perioder på dygnet.
Vår avslutande kommentar är att det är intressant att regeringen så
konsekvent bidrar till ökade möjligheter för biltrafik i stället för att bryta
den
bilvänliga trenden och i stället tänka långsiktigt i miljötermer och därför
prioritera kollektiva, spårbundna och energisnåla infrastruktursatsningar.
Regeringens helhetssyn saknas tyvärr även i denna proposition.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår 1996/97:161 proposition,
2. att riksdagen - om yrkande 1 avslås - som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att en yttre ringled är onödig och att
pengarna i stället skall satsas på ett yttre godsspår öster om Malmö,
3. att riksdagen - om yrkande 1 avslås - som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att Kontinentalbanan endast skall trafikeras
av lokal- och regionaltåg, inte godståg,
4. att riksdagen - om yrkande 1 avslås - som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att en bättre spårbunden kollektivtrafik till,
från och i Malmö uppnås med spårvagnar och light rail-system enligt en
utredning som kommunen gjorde 1991.

Stockholm den 11 juni 1997
Karl-Erik Persson (v)
Hans Andersson (v)

Lennart Beijer (v)

Ingrid Burman (v)

Owe Hellberg (v)

Maggi Mikaelsson (v)

Per Rosengren (v)

Hanna Zetterberg (v)


Gotab, Stockholm 1997
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-06-11 Hänvisning: 1997-06-12 Bordläggning: 1997-06-12
Yrkanden (8)