med anledning av prop. 1996/97:17 Skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall

Motion 1996/97:Fi7 av Karin Starrin (c)

av Karin Starrin (c)
Den nyligen genomförda allmänna fastighetstaxeringen av
småhus har visat på stora brister i det nuvarande systemet.
Många fastighetsägare har fått orimliga höjningar av sina
taxeringsvärden. Fastighetsskatten har på grund av ökat
taxeringsvärde och höjd skatteandel blivit en alltmer kännbar
del av boendekostnaden.
Sänkta räntekostnader som en följd av den framgångsrika ekonomiska
politiken har en mycket stor inverkan på boendekostnaderna. Det  är viktigt
att saneringen av den svenska ekonomin fortsätter så att räntorna kan sänkas
ytterligare.
Det går emellertid ej att generellt dra slutsatsen att sänkta räntekostnader
jämnar ut effekten av ökade taxeringsvärden. Vissa permanentboenden har
fått mycket höga taxeringsvärden på grund av  att vissa fastighetsförvärv har
skett till mycket höga priser.
Spekulationer vid försäljning av attraktiva fritidshus har fått bli norm för
framräknandet av taxeringsvärden för permanentboende. Konsekvenserna blir
att vissa permanentboende drabbas av så höga värden att de inte kan bo kvar.
Försäljningar tvingas fram på ett sätt som vi inte kan acceptera.  Därför måste
den av regeringen utlovade översynen komma fram till beslut om omtaxering
av vissa orimligt höga taxeringsvärden.
I prop 1996/97:17 föreslås en tillfällig skattereduktion för fastighetsskatt i
vissa fall.
Det är ett sätt att akut lindra de mest extrema fallen.
Jag anser att detta inte är ett tillräckligt sätt att möta den felaktiga modell
som nu används för att fastställa taxeringsunderlaget. Lindringar måste till så
att människor på grund av de höjda värdena inte tvingas att flytta. I de mest
utsatta områdena har markvärdet räknats upp till en alltför hög del av
taxeringsvärdet. Att halvera underlaget för markvärdet över en viss nivå, t.ex.
300 000 kr, borde kunna vara ett tillvägagångssätt för att få rimligare höjning
av fastighetsskatten.  Detta skulle bli en enkel modell som ändå behåller
"rättviseinslaget" genom att större tomter ger högre skatt.
Jag anser att det nu är dags att  byta system för beskattning av
permanentboendet. Högre reavinstskatter vid försäljning är en väg att välja.
Priset på fastigheten vid köpet kan också utgöra underlag för att fastställa
fastighetsskatt i stället för ett beräknat taxeringsvärde.  Parallellt med
utvärdering av det nuvarande systemet bör regeringen pröva dessa helt nya
modeller för att få ett mer rättvist taxeringssystem.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om utredning av det framtida taxeringsförfarandet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad  i motionen
anförts om omtaxering.

Stockholm den 6 oktober 1996
Karin Starrin (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09
Yrkanden (4)