med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

Motion 1996/97:T18 av Göte Jonsson och Ulf Melin (m)

av Göte Jonsson och Ulf Melin (m)
Götalandsbanan
Enligt infrastrukturpropositionen gör regeringen den
bedömningen att Götalandsbanan utgör en komplettering av
nuvarande järnvägar genom folkrika tätortsregioner i södra
Sverige och att den kan skapa möjlighet till ytterligare
utveckling av järnvägen som persontransportmedel.
Arbetet med Götalandsbanan har varit klart målinriktat och bl.a. engagerat
såväl flera kommuner som näringslivet inom det berörda området. En
utbyggnad av denna sträcka är ett viktigt steg i arbetet med att låta järnvägen
som transportmedel spela en större roll i framtiden. Banan är samhälls-
ekonomiskt lönsam, den har stor strategisk betydelse och den attraherar 1,5-2
miljoner nya tågresenärer. En förutsättning för att järnvägen generellt även
skall bli ett framtida viktigt kommunikationsmedel är att järnvägen finns i
anslutning till viktiga befolkningsområden.
En satsning på Götalandsbanan har såväl nationell betydelse som stor
betydelse för den regionala utvecklingen. Banan löper genom en befolknings-
tät korridor där järnvägsresor i dag är omöjliga. Den sammanlänkar lokala
arbetsmarknader och knyter samman stora produktions- och konsumtions-
områden. Götalandsbanan kan ge ökad tilltro till järnvägen som framtida
kommunikationsmedel bl.a. genom hög komfort och ökad differentiering
mellan snabbgående och långsammare trafik.
Utredningar visar att Götalandsbanan är samhällsekonomiskt lönsam.
Banverkets utredning gav en grund för denna bedömning och redovisningar
från remissinstanser påvisar ännu bättre lönsamhetskalkyler utifrån samlade
bedömningar.
Vi anser att Götalandsbaneprojektet är så viktigt vad gäller infrastruktur-
investeringar att regeringen nu måste påskynda det fortsatta utrednings- och
planeringsarbetet. Även om genomförandet inte kan rymmas inom i
propositionen angiven planeringsperiod, så bör en realistisk tidplan för
genomförande arbetas fram  inom ramen för utrednings- och planerings-
uppdraget.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om det fortsatta utrednings- och planeringsarbetet vad gäller
Götalandsbanan.

Stockholm den 19 december 1996
Göte Jonsson (m)

Ulf Melin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-12-20 Bordläggning: 1997-01-21 Hänvisning: 1997-01-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)