med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

Motion 1997/98:Jo65 av Erik Arthur Egervärn och Eskil Erlandsson (c)

av Erik Arthur Egervärn och Eskil Erlandsson (c)
I avsnitt 9 sägs att naturvården och kulturmiljövården har
viktiga gemensamma intressen i det samlade arbetet för
resurshushållning och hållbar utveckling. Regeringen anger
också vilka myndigheter som lämpligen bör samordna sina
insatser.
Enligt  vår mening måste olika myndigheter bättre än hittills söka nå ett
helhetstänkande i sina verksamheter. Nuvarande bestämmelser för miljöstöd
är ett exempel på hur fel det blir när var och en myndighet ställer sina krav
utan  att ta hänsyn till helheten.
Vi saknar i propositionen ett erkännande av de stora insatser som verk-
samma organisationer inom natur- och kulturområdet utför. Dessa organisa-
tioner, t.ex. Svenska Naturskyddsföreningen och Sveriges Hembygdsförbund
med ca 170 000 respektive 430 000 medlemmar, har den kanske allra bästa
bevakningen. Dessa organisationer studerar och följer vaksamt hoten mot
naturen, förmedlar och medverkar i opinionsbildningen, uppmuntrar till vård
av byggnader och miljöer, även stads- och tätortsmiljöer, och bidrar i många
fall till dess skötsel och till varsam förnyelse och söker påverka utvecklingen
på miljöområdet i positiv riktning.
Ska Sverige vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekolo-
giskt hållbar utveckling, som sägs i propositionens inledning, är det nödvän-
digt att ta tillvara de goda krafter som finns i redan verksamma organisa-
tioner. Det är dyrt för landet att låta bli. Ersättningen till de ideella
krafterna
är blygsamma jämfört med vad tjänstemän och konsulter kostar. Regeringen
måste därför i kommande budget ge de ideella organisationerna ett berättigat
stöd genom en uppräkning av deras anslag. Innevarande år har anslagen
sänkts vilket försvårat för organisationerna att arbeta med information och
opinionsbildning i den riktning som propositionen anger.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ökat stöd till ideella organisationer.

Stockholm den 28 maj 1998
Erik Arthur Egervärn (c)

Eskil Erlandsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-05-29 Bordläggning: 1998-06-02 Hänvisning: 1998-06-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)