med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi32 av Rune Evensson och Bengt-Ola Ryttar (s)

av Rune Evensson och Bengt-Ola Ryttar (s)

Från och med 1 januari 1998 till 31 december 1998 kan en ny form av arbetspensionsväxling tillämpas som skulle kunna få stor betydelse inom byggsektorn. Syftet är tvåfalt, dels att underlätta för äldre att lämna sitt arbete i förtid, dels att ge möjlighet för yngre att snabbare komma in på ordinarie arbetsmarknad.

Tanken är att en arbetstagare som fyllt 63 år och haft sammanhängande anställning i minst två år omedelbart före generationsväxlingen lämnar sitt arbete och får ersättning från staten för den återstående tiden till pensionen. I den avgåendes ställe erbjuds – på anvisning från arbetsförmedlingen – en eller flera långtidsarbetslösa, som är mellan 20 och 35 år, anställning.

Statens ersättning till den avgående arbetstagaren motsvarar 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten, dock högst 14 400 kr/månad. Det är också tillåtet att arbetsgivaren betalar en ersättning till den avgående utöver den statliga ersättning denne får. Arbetsgivaren skall åta sig att bidra till statens kostnader för generationsväxlingen med en fjärdedel av ersättningen – maximalt 3 600 kr/månad.

Generationsväxlingen har hittills inte fått den effekt som regeringen avsett. Därför är de förändringar som regeringen föreslår i propositionen särskilt välkomna.

På grund av de speciella problemen inom byggsektorn – å ena sidan ett slitsamt arbete som gör att få kan gå i ”normal” pension, å andra sidan stora svårigheter för unga att få fotfäste på arbetsmarknaden – kan generations­växlingen bli särskilt betydelsefull inom sektorn. Speciellt under 1998 skulle generationsväxlingen kunna hjälpa till att “överbrygga“ perioden fram till det att byggefterfrågan sannolikt sätter fart.

En förutsättning för att projektet skall få avsedd effekt är emellertid, som AMS påpekat, dels att informationen når fram till berörda parter, dels att parterna är överens. Dessa förutsättningar föreligger numera inom bygg­sektorn i och med en principöverenskommelse mellan Byggnads- och Byggentreprenörerna – projekt Stjärnhimlen – om åtgärder för att förbättra byggnadsarbetsmarknaden för yngre byggnadsarbetare. Ett av delprojekten innebär en branschanpassning av generationsväxlingen, där byggföretagen åtar sig att aktivt arbeta för att projektets intentioner uppfylls.

Eftersom projekt av denna typ har en viss ”inkörningsperiod”, och den ovan nämnda överenskommelsen bör få möjlighet att genomföras på ett för branschen acceptabelt sätt, är det mycket betydelsefullt att den tidsperiod under vilken generationsväxlingen kan användas nu utsträcks till att gälla till och med 31 december 1998.

Det vore också mycket betydelsefullt om det därutöver också blev möjligt för åldersgruppen 60–63 år att omfattas av generationsväxlingen, liksom långtidsarbetslösa inom åldersgruppen 35–45 år. Eftersom de centrala parterna på byggarbetsmarknaden är överens om att en utsträckning av projektets tillämpningsområde på detta sätt avsevärt skulle underlätta dess genomförande, bör en branschmässig anpassning här kunna ske.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om generationsväxling.

Stockholm den 29 april 1998

Rune Evensson (s)

Bengt-Ola Ryttar (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-05-04 Hänvisning: 1998-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)