med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi37 av Knut Billing m.fl. (m)

av Knut Billing m.fl. (m)

1 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl.

Regeringens misslyckade bostadspolitik har lett till stora problem på bostadsmarknaden. På vissa orter är bostadsbristen stor och på andra är i stället tillgången på bostäder så omfattande att lägenheter måste rivas.

Regeringens förslag att lämna investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl. är ett mycket tydligt tecken på att bostads­politiken slagit fel. Ivern att styra människors boende på politisk väg har i själva verket inneburit att de bostäder som faktiskt behövs inte finns.

Genom att lämna investeringsbidrag för bostäder till unga människor hoppas regeringen att tillgången på bostäder för dessa grupper kommer att öka. Lönsamheten i nya projekt hindras i dag av höga skatter och produktionskostnader samt av det faktum att kommunala bostadsbolag är hyresledande.

Moderata samlingspartiet avvisar regeringens bidragspolitik och därmed förslaget att lämna bidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl. Bostadspolitiken måste vändas så att den blir mer inriktad på de boende. Regeringens förslag motverkar i själva verket det kanske enda riktiga förslaget som lades fram av den bostadspolitiska utredningen, nämligen att bostadspolitiken skulle gå från produktions- till boendepolitik.

2 Länsstyrelserna

Det är med oro som vi följer utvecklingen i länsstyrelserna i dag. Regeringens politik leder till en allt högre arbetsbelastning för myndigheterna. Resultatet är att tillsynen eftersätts.

Med hänsyn till länsstyrelsernas ökade arbetsuppgifter som följer av jordbrukets utökade miljöprogram och införandet av miljöbalken föreslår vi ingen sänkning av anslagen för år 1999. Med moderat politik skulle läns­styrelserna emellertid i ett längre perspektiv få färre arbetsuppgifter. Enligt vår uppfattning är det angeläget att länsstyrelserna prioriterar kärnverksam-heten, d.v.s myndighetsuppgifter på t ex miljöområdet, övervakning och kontroll. För åren 2000 och därefter ser vi därför möjligheter till besparingar i anslagen till länsstyrelserna.

3 Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen avslår regeringens förslag att anslå 75 000 000 kr 1998 under utgiftsområde 18 anslag A 12 i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 29 april 1998

Knut Billing (m)

Sten Andersson (m)

Stig Grauers (m)

Inga Berggren (m)

Peter Weibull Bernström (m)

Ulla Löfgren (m)

Jan-Olof Franzén (m)

Mikael Odenberg (m)

Lennart Hedquist (m)

Kent Olsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-05-04 Hänvisning: 1998-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)