med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi44 av Bengt Kronblad (s)

av Bengt Kronblad (s)

Regeringen föreslår möjligheten att ansöka om att generationsväxling förlängs t.o.m. den 31 december 1998. Som delfinansiering av den statliga ersättningen betalar i dag arbetsgivaren ett finansieringsbidrag till staten som motsvarar 25 % av den ersättning som staten lämnar.

Den merkostnad som arbetsgivaren får, d.v.s. fullt löneansvar för den yngre anställde samt de 25 % till staten för den äldres ersättning, anser jag vara en bidragande orsak till att så få utnyttjat den för övrigt goda tanken om genererationsväxling.

Regeringen bör göra en analys över effekterna att förändra 25-procents­regeln.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om generationsväxling.

Stockholm den 29 april 1998

Bengt Kronblad (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-05-04 Hänvisning: 1998-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)