med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi46 av Karin Falkmer m.fl. (m)

av Karin Falkmer m.fl. (m)

Regeringens näringspolitik har resulterat i att Sverige har fått färre egna företagare de senaste åren. Huvudorsaken till Sveriges dåliga tillväxt och låga sysselsättning ligger i det bristande företagsklimatet.

Ett bättre företagsklimat är en förutsättning för fler, riktiga jobb. Detta kräver en ny politik på flera områden, bl.a. skatterna, avregleringsarbetet, arbetsmarknaden, konkurrensfrågorna, kunskapsutvecklingen, energipoliti­ken och Sveriges engagemang i EU. På samtliga områden har regeringens politik misslyckats.

Ett exempel på regeringens svaga insatser är försöken att förenkla reglerna som gäller företagandet. I vårpropositionen avvisas 22 av Små­företags­delegationens 26 förenklingsförslag. Moderata samlingspartiet anser att avregleringsarbetet nu måste ges hög prioritet och ledas av statsministern. Tillsammans med Folkpartiet liberalerna och Krist­demokraterna har en avsiktförklaring om avregleringsarbetet presenterats. Småföretagsdelega­tionens förslag bör snarast genomföras i sin helhet.

I förslaget till tilläggsbudget till statsbudgeten för 1998 föreslås att en miljon kronor förs från Marknadsdomstolens anslag till Konsumentverket. Moderata samlingspartiet anser att en ytterligare satsning på konsument­verket inte är nödvändig. En politik som gynnar konsumenterna kan inte byggas på dyr, statlig och centraliserad administration utan måste utgå från konkurrens och valfrihet. Medlen bör i stället föras till anslaget för konkurrensforskning, eftersom detta anslag minskats kraftigt tidigare under mandatperioden. En utvecklad konkurrensforskning kan lägga grunden för en långsiktigt framgångsrik konsumentpolitik.

I propositionen föreslås vidare att medel förs från NUTEK till energimyndigheten, eftersom kostnaderna för den nya myndigheten blir högre än beräknat. Moderata samlingspartiet har tidigare föreslagit att statens administration av energipolitiken skall ligga kvar inom ramen för NUTEK:s verksamhet. En sådan lösning är fortfarande att föredra, inte minst därför att många av de anställda på energimyndigheten valt att inte flytta till energimyndighetens nya lokaliseringsort, vilket orsakat extra kostnader för staten. Förslaget att föra medel från NUTEK:s anslag till energimyndighetens anslag bör därför avslås.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

  1. att riksdagen under anslaget F 2 inom utgiftsområde 24 anvisar ett i förhållande till regeringen minskat anslag med 1 000 000 kr i enlighet med vad anförts i motionen,

  2. att riksdagen under anslaget C 2 inom utgiftsområde 24 anvisar ett i förhållande till regeringen ökat anslag med 1 000 000 kr i enlighet med vad anförts i motionen,

  3. att riksdagen under anslaget A 1 inom utgiftsområde 24 anvisar ett i förhållande till regeringen ökat anslag med 7 150 000 kr i enlighet med vad anförts i motionen,

  4. att riksdagen under anslaget A 1 inom utgiftsområde 21 anvisar ett i förhållande till regeringen minskat anslag med 7 150 000 kr i enlighet med vad anförts i motionen.

Stockholm den 22 april 1998

Karin Falkmer (m)

Mikael Odenberg (m)

Chris Heister (m)

Ola Karlsson (m)

Sten Tolgfors (m)

Carl Erik Hedlund (m)

Jan Backman (m)

Lennart Hedquist (m)

Inga Berggren (m)

Peter Weibull Bernström (m)

Lennart Fridén (m)

Olle Lindström (m)

Per Westerberg (m)

Stig Rindborg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-05-04 Hänvisning: 1998-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)