med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi51 av Lars Tobisson m.fl. (m)

av Lars Tobisson m.fl. (m)

Det stundande millennieskiftet skapar särskilda problem. Myndigheter, företag och privatpersoner runt om i världen har dataprogram som är kodade med två i stället för fyra siffror i årtalet. Om dessa inte kodas om eller byts ut till modernare program, kommer kaos att uppstå i datasystemen vid inträdandet i 2000-talet.

Allt fler inser i dag att 2000-problematiken inte får underskattas och att det är nödvändigt att vidta åtgärder omedelbart. Vi moderater har länge försökt skapa uppmärksamhet kring problemet, bland annat via interpellation och partimotion, men regeringen har länge förringat svårigheterna och nöjt sig med sedvanlig utredning och segdragning av frågan.

Vi har tidigare föreslagit att en så kallad 2000-general – man eller kvinna – skall tillsättas för att ge arbetet profil och prioritet. Regeringen svarade efter några veckors tänkande med en delegation under ledning av kommunika­tionsministern. Några officiella uttalanden från denna delegation eller några tecken på att den skyndsamt tagit sig an sitt svåra uppdrag har inte synts. Detta är mycket oroande.

För att påskynda och intensifiera arbetet med 2000-problematiken anvisar vi på tilläggsbudget ett reservationsanslag på 100 mkr till utgiftsområdet 1 anslag C1 Regeringskansliet m.m. Anslaget skall användas för tillsättandet av en nationell kommission med deltagande från hela samhället. Kommissionen skall ta ett samlat grepp om frågan, samla in redan befintlig kunskap på nationell nivå, samarbeta med motsvarande kommissioner i andra länder samt leda och prioritera det nationella arbetet, varvid vissa mönsterbildande punktinsatser kan behöva finansieras.

Skapandet av det nya anslaget förutsätter att riksdagen beslutar genomföra besparingar motsvarande åtminstone 100 mkr netto på övriga utgiftsområden i tilläggsbudgeten. Förslag på besparingar på 4 mdr kr netto jämfört med regeringens förslag finns i de olika kommittémotioner moderaterna har väckt med anledning av tilläggsbudgeten.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

  1. att riksdagen – på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 – hos regeringen begär förslag om höjt anslag med 100 miljoner kronor till en kommission med uppgift att underlätta och samordna dataomställningen vid millennieskiftet i enlighet med vad som anförts i motionen.

  2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om finansiering av anslaget.

Stockholm den 27 april 1998

Lars Tobisson (m)

Lennart Hedquist (m)

Fredrik Reinfeldt (m)

Per Bill (m)

Göran Lindblad (m)

Anna Åkerhielm (m)

Stig Rindborg (m)

Tom Heyman (m)

Margit Gennser (m)

Bo Lundgren (m)

Rune Rydén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-05-04 Hänvisning: 1998-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)