med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge

Motion 1997/98:L4 av Anita Persson m.fl. (s)

av Anita Persson m.fl. (s)

Ikraftträdande

I propositionen föreslås att lagändringarna skall träda i kraft den 1 april 1998. Det är angeläget att de nya reglerna får genomslag så snart som möjligt. Med beaktande av den tid som kommer att förflyta innan riksdagen kan fatta sitt beslut om de nya reglerna är det dock lämpligare att tidpunkten för ikraftträdande sätts till den 1 juli 1998. Den upphävda lagen om medling mellan samlevande skall dock tillämpas i fråga om medling som påbörjats före utgången av juni 1998.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

  1. att riksdagen beslutar att de i propositionen föreslagna lagändringarna skall träda i kraft den 1 juli 1998,

  2. att den upphävda lagen om medling mellan sammanlevande skall tillämpas i fråga om medling som påbörjats före utgången av juni 1998.

Stockholm den 19 november 1997

Anita Persson (s)

Bengt Kronblad (s)

Rune Berglund (s)

Karin Olsson (s)

Eva Arvidsson (s)

Inger Segelström (s)

Anders Ygeman (s)

Kerstin Kristiansson (s)

Eva Persson Sellin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-11-21 Bordläggning: 1997-11-25 Hänvisning: 1997-11-26
Yrkanden (4)