med anledning av prop. 1997/98:86 Litteraturen och läsandet

Motion 1997/98:Kr5 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik (fp)

av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik (fp)

I propositionen föreslås att Statens kulturråd även i fortsättningen bör ge bidrag för viss utgivning av kassettversioner av tidskrifter. I förslaget görs en till synes okontroversiell precisering, så att stöd för kassettversion skall kunna lämnas till tidskrifter som erhåller stöd. Den preciseringen kan dock starkt begränsa synskadades och andra kassettversionsberoende läsares möjlighet att få del av kulturtidskriftsutbudet.

Tidskriftsstödet är ett förlustbidrag. Konsekvensen av den principen blir att den som önskar en kassettversion av en tidskrift endast kan få tillgång till sådana kulturtidskrifter som går med förlust – såvida inte utgivare eller annan än staten bekostar kassettutgivningen.

Vi anser att huvudsyftet med stödet till kassettversion är att stödja dem som behöver den versionen och inte att stödja utgivaren. Kulturtidskrifterna har – som regeringen formulerar det i propositionen – betydelse för den allmänna debatten i politiska, sociala och kulturella frågor och därmed för den demokratiska opinionsbildningen i Sverige. Vi anser därför att regler för begränsning av stöd till kassettversion inte bör styra läsarna enbart till sådana tidskrifter, som går med förlust.

Vi föreslår att Statens kulturråd får i uppdrag att inom ramen för kultur­tidskriftsstödet ge bidrag för viss utgivning av kassettversioner av kultur­tidskrifter med minst fem kassettprenumeranter oavsett om den tryckta utgåvan av tidskriften erhåller eller ej erhåller stöd. Det bör riksdagen ge regeringen till känna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Statens kulturråd bör få i uppdrag att inom ramen för kulturtidskriftsstödet ge bidrag för viss utgivning av kassettversioner av kulturtidskrifter med minst fem kassettprenumeranter oavsett om den tryckta utgåvan av tidskriften erhåller eller ej erhåller statligt stöd.

Stockholm den 27 mars 1998

Carl-Johan Wilson (fp)

Kenth Skårvik (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-03-27 Bordläggning: 1998-04-14 Hänvisning: 1998-04-15
Yrkanden (2)