med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register

Motion 1997/98:Ju47 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. (c)

av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. (c)

Propositionen innehåller bland annat förslag till en polisdatalag vilken skall ersätta den nuvarande polisregisterlagen (1965:94).

Kriminalunderrättelseregister

När det gäller hanteringen av personuppgifter av underrättelsekaraktär är polisen i dag hänvisad till manuella register. I propositionen föreslås att polisen skall få möjlighet att föra datoriserade kriminalunderrättelseregister. Som skäl för detta anförs att polisen måste få ökade möjligheter att upptäcka och förhindra den alltmer välorganiserade och gränsöverskridande brottsligheten. En väl fungerande underrättelseverksamhet och användningen av modern informationsteknik är viktigt för att verksamheten skall kunna fungera effektivt.

I 14 § i förslaget till polisdatalag anges att personuppgifter får behandlas inte bara om det finns anledning att anta att allvarlig brottslighet har utövats, utan även om sådan kan komma att utövas. Vidare öppnas möjligheten att registrera uppgifter om en enskild person som det inte finns någon misstanke mot. Sker sådan registrering skall uppgifterna förses med en upplysning om att personen inte är misstänkt.

Centerpartiet anser att de föreslagna möjligheterna att registrera person­uppgifter är alltför långtgående. Det är ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten om det ges möjlighet att i kriminalunderrättelse­registret registrera personer trots att det inte föreligger någon misstanke om brottslig­het. Vi anser inte att det är försvarbart att t.ex. släktingar eller arbetskamrater till en brottsmisstänkt person skall kunna registreras. Därför bör följande lydelse i 14 § polisdatalagen utgå: Uppgifter om en enskild person som det inte finns någon misstanke mot skall förses med en upplysning om detta förhållande.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen beslutar att följande stycke i 14 § polisdatalagen utgår: Uppgifter om en enskild person som det inte finns någon misstanke mot skall förses med en upplysning om detta förhållande.

Stockholm den 7 april 1998

Görel Thurdin (c)

Ingbritt Irhammar (c)

Birgitta Hambraeus (c)

Lennart Brunander (c)

Sivert Carlsson (c)

Agne Hansson (c)

Birgitta Carlsson (c)

Rigmor Ahlstedt (c)

Ingrid Skeppstedt (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-04-07 Bordläggning: 1998-04-14 Hänvisning: 1998-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)