med anledning av prop. 1998/99:101 Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m.

Motion 1998/99:Bo19 av Ulf Björklund m.fl. (kd)

av Ulf Björklund m.fl. (kd)
Inledning
Bostaden spelar en central roll i människors liv.
Den kristdemokratiska boendepolitiken har som utgångspunkt att
människor skall känna trygghet i sitt boende. Boendepolitiken är också en
viktig del i kristdemokratisk familjepolitik. Valfrihet i boendet är således en
viktig välfärdsfråga och boendemiljö med hög kvalité är viktig för
människors livsvillkor. Alla måste få uppleva tillfredsställelsen över att ha
ett
hem. Människors skiftande önskemål och behov av bostäder i olika skeden i
livet måste också  tillgodoses till rimliga kostnader. Målsättningen är därför
att bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden för alla människor.
Samhället måste skapa förutsättningar för valfriheten mellan olika boende-
former som hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. Bostadsrätten liksom
äganderätten säkerställer möjligheter för ägaren att påverka sitt boende och
kostnaderna i stor utsträckning. Naturligtvis kan även hyresgäster i viss mån
påverka boendemiljö och boendekostnader genom val av lägenhetsstandard,
underhållsnivå och möjligheter till självförvaltning.
I föreliggande proposition föreslås att det gällande kravet på enkel majori-
tet för att en bostadsrättsförening skall kunna besluta om förvärv av ett hus
för ombildning till bostadsrätt höjs till ett krav om kvalificerad majoritet.
Beslut om sådant förvärv skall enligt propositionens förslag kunna fattas
endast med en majoritet omfattande minst två tredjedelar av de boende. Mot-
svarande majoritet skall enligt förslaget gälla även för s k intresseanmälan
för fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt.
Förslaget är en försämring
av valfriheten
I propositionen konstaterar regeringen att bostadsrätt som
boendeform är attraktiv för många människor. Vidare säger
man att det därför är önskvärt att det finns tillfredsställande
möjligheter till övergång från hyresrätt till bostadsrätt när
intresset från de boende är stort. Mot dessa vackra ord menar
regeringen att det inte är rimligt att fatta dessa beslut med
enkel majoritet på grund av boendets sociala betydelse för
människor.
 Detta framstår som märkligt bl.a. mot bakgrund av att mängder av betyd-
ligt mer omfattande beslut i riksdagen fattas med enkel majoritet. Dessutom
är det så att den hyresgäst som inte vill deltaga i en ombildning till bostads-
rätt har rätt att bo kvar i sin hyresrätt på samma villkor som innan om-
bildningen ägde rum, med bostadsrättsföreningen som hyresvärd.
Argumentet att ett högre majoritetskrav skulle innebära ett ökat skydd för
dem som vill bo kvar som hyresgäster håller inte. Regeringens förslag
motverkar och inskränker människors valfrihet.
Regeringen antyder som skäl för sitt förslag att intresset för att ombilda
hyresrätt till bostadsrätt har ökat kraftigt, särskilt i Stockholm, och anser
det
därför angeläget att skyndsamt göra en översyn av gällande lagstiftning. Den
verkliga orsaken till regeringens initiativ till lagändring synes med ovan-
stående resonemang dunkel och tämligen ologisk.
Sannolikt kommer förslaget att försvåra ombildning till bostadsrätt i fastig-
heter belägna i förorter och mindre städer där det av bostadssociala skäl kan
finnas anledning att särskilt uppmuntra bostadsrättsbildning. Möjligheter till
att avhjälpa segregationsproblem försvåras och delaktighet och ökad trivsel
bland de boende motverkas.
Beslut med retroaktiv
verkan oacceptabelt
Det är naturligtvis rimligt att riksdagen, i händelse av bifall
till propositionens förslag, tar särskild hänsyn till de
föreningar som genom flera års arbete redan lämnat
intresseanmälan om ombildning från hyresrätt till
bostadsrätt. De majoritetskrav om enkel majoritet som gällde
vid intresseanmälan skall naturligtvis gälla också vid
fullföljandet av ombildningen. Retroaktiv verkan är
oacceptabelt, och övergångsbestämmelser måste garanteras
vid ett fullföljande i dessa fall.
Inskränkning av självstyrelsen
Det finns ingenting som talar för att ombildningar med
rådande enkel majoritet inte skulle bli lyckade exempel på
ombildning. Istället kommer det återigen ett förslag där
regeringen demonstrerar sin ovilja att låta kommunerna
själva bestämma över sitt innehav av bostäder. Förslaget är
med andra ord riktat mot de kommuner som erbjudit de
boende i kommunala bostadsföretag att köpa sina hus. Det
kommunala självstyret får sig ytterligare en törn.
Kristdemokraterna vill inte ställa sig bakom en sådan
politik.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår förslaget om kvalificerad majoritet för
beslut om förvärv av fastighet för ombildning av hyresrätt till
bostadsrätt samt för intresseanmälan för sådant förvärv,
2. att riksdagen, i händelse av bifall till propositionen, hos
regeringen begär förslag till övergångsregel som garanterar
bostadsrättsföreningar som, enligt nu gällande lagstiftning,
redan lämnat intresseanmälan för förvärv av fastighet för
ombildning till bostadsrätt att fullfölja ombildningen i enlighet
med enkel majoritet.

Stockholm den 28 april 1999
Ulf Björklund (kd)
Ulla-Britt Hagström (kd)
Harald Bergström (kd)
Dan Ericsson (kd)
Johnny Gylling (kd)
Caroline Hagström (kd)
Ester Lindstedt-Staaf (kd)
Mikael Oscarsson (kd)
Tuve Skånberg (kd)
Magnus Jacobsson (kd)
Amanda Grönlund (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-28 Bordläggning: 1999-04-29 Hänvisning: 1999-04-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)