med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd

Motion 1998/99:Ub24 av Sonja Fransson (s)

av Sonja Fransson (s)
Ett viktigt mål för skolpolitiken är att alla barn skall erbjudas
en likvärdig utbildning. Elever med funktionshinder bör ha
samma möjligheter som andra elever till en god utbildning i
en miljö som är anpassad efter deras förutsättningar.
I propositionen anges också  många mycket bra förslag för att likställa den
Rh-anpassade gymnasieutbildningen för mycket gravt funktionshindrade
elever med övrig gymnasieutbildning.
Individuella program skall dock ej erbjudas de elver som faller inom
ramen för den riksrekryterande gymnasieutbildningen för rörelsehindrade.
Detta strider mot de handikappolitiska målen. Dessa elever måste självfallet
ges samma möjligheter som andra elever att studera vid ett individuellt
anpassat program. Jag anser att det kanske till och med är ännu viktigare för
just dessa elever att kunna lägga upp ett studieprogram som utgår ifrån deras
speciella behov.
FUNKIS-utredningen föreslog att individuella program skulle införas
också vid Rh-gymnasierna.
Riksdagen beslutade den 7 juni 1994 att Rh-elever ska ha samma rätt att
genomgå ett individuellt gymnasieprogram som gäller för övriga gymnasie-
elever.
Mot bakgrund av tidigare redovisningar kring hanteringen av rörelse-
hindrade elever är det angeläget att ytterligare överväga möjligheterna till
individuella program inom Rh-gymnasierna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ytterligare överväganden om
individuella program inom Rh-gymnasierna.

Stockholm den 28 maj 1999
Sonja Fransson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-06-01 Bordläggning: 1999-06-02 Hänvisning: 1999-06-03
Yrkanden (2)