med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m.

Motion 1998/99:N19 av Hans Stenberg (s)

av Hans Stenberg (s)
I proposition 1998/99:137 behandlas bl.a. de ekonomiska villkoren för
småskalig elproduktion.
I dag är ersättningen till de små elproducenterna ca 25 öre/kWh.
Lekoutredningen har föreslagit en ersättning på 21 öre/kWh för den
småskaliga elproduktionen. I propositionen föreslås att mottagningsplikten
från de små elproducenterna i första hand ska ske på marknadsmässiga
villkor. En upphandling ska genomföras av Svenska kraftnät och med den
som grund ska regeringen i höstens budgetproposition återkomma med
bedömningar av stödbehovet av olika kategorier småskaliga elproduktions-
anläggningar.
För att åstadkomma en ökad småskalig elproduktion bör ersättningen till
de småskaliga elproducenterna ligga på en sådan nivå att den kan utvecklas,
upprustas och miljöanpassas ytterligare.  Det kan inte vara rimligt att relativt
miljövänlig elproduktion i Sverige läggs ner och ersätts med importerad
kolkraft.
I Energikommissionens betänkande SOU 1995:14 framhålls att små el-
producenter behöver ett lika gott skydd som i dag för att överleva på en
avreglerad elmarknad. I proposition 1994/95:222 som antogs av riksdagen
hösten 1995 anges bl.a. "att en utvärdering av leveranskoncessionssystemet
ska ske i god tid före koncessionssystemets utgång" med särskilt beaktande
av villkoren för konsumenterna och för småskalig elproduktion.
Inom EU är målsättningen att andelen förnybar energi ska öka från 6% till
12%. Ett direktiv i detta ärende förbereds för närvarande inom komissionen.
Tillskottet ska huvudsakligen komma från vindkraft, småskalig vattenkraft
och biobränslen. I Sverige riskerar utvecklingen att gå åt andra hållet
eftersom det enligt Lekoutredningen finns risk för nedläggning av ytterligare
ca 500 mindre vattenkraftverk. En gammal och kunskapsintensiv svensk
bransch riskerar därmed att slås ut i strid med både EU:s och riksdagens
intentioner. Det rimliga vore att den småskaliga vattenkraften skulle få
sådana villkor att den kan utvecklas, upprustas och miljöanpassas ytterligare.
Många äldre små vattenkraftverk skulle med relativt blygsamma investe-
ringar kunna moderniseras och miljöanpassas till gagn för både elproduktion,
miljö och fiske.
För att en sådan utveckling ska vara möjlig måste ersättningen till de
småskaliga elproducenterna långsiktigt ligga på en nivå som möjliggör
investeringar i modernare och mer miljöanpassad teknik.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av att ersättningen till de småskaliga
elproducenterna långsiktigt ligger på en nivå som möjliggör
investeringar i modernare och mer miljöanpassad teknik.

Stockholm den 30 juli 1999
Hans Stenberg (s)
Susanne Eberstein (s)
Göran Norlander (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-08-13 Hänvisning: 1999-08-17 Bordläggning: 1999-08-17
Yrkanden (2)