med anledning av prop. 1998/99:64 Säkrare kemikaliehantering

Motion 1998/99:Fö3 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

av Åke Carnerö m.fl. (kd)
Propositionen innehåller förslag om svenskt godkännande av
FN-konventionen om gränsöverskridande effekter av
industriolyckor, också kallad Industriolyckskonventionen,
samt om en lag för att genomföra EU:s ministerråds direktiv
om kontroll av aktiviteter med farliga ämnen som medför
risk för allvarliga olyckor, det s k Seveso II-direktivet.
Lagen, som bland annat innehåller regler om skyldigheter och ansvars-
fördelning, fyller en viktig funktion i sitt förebyggande och skadebegräns-
ande syfte. Kristdemokraterna står därför bakom förslagen men vill i denna
motion föra fram synpunkter på två områden: brandbekämpning till sjöss och
skyddsavstånd.
Brandbekämpning till sjöss
Kemikalier transporteras i stora mängder varje år i
fartygstrafiken på Östersjön. Det innebär att det finns en
permanent och långt ifrån obefintlig risk för bränder och
andra kemikalieolyckor. Det är därför angeläget att kunna
förebygga olyckor och ha en beredskap för dem så att de kan
begränsas. En olycka kan i vissa fall undvikas eller
minimeras genom att man flyttar olyckan eller det
fartyg/föremål som utgör olycksrisken med hjälp av
bogserbåt. Flytten kan till exempel ske till en hamn där det
finns större resurser eller bara till en mindre hotad eller utsatt
plats.
I dag finns det ingen ändamålsenlig organisation för brandbekämpning i
Östersjön. Tillgången till bogserbåtar i Östersjön är bristfällig. Det finns ett
par båtar vid Polens och Tysklands kuster, men dit kan avståndet från
olycksplatsen vara stort. Svenska och finska isbrytare är bra fartyg och en
viktig tillgång. Här är bekymret att de vintertid är upptagna med isbrytning i
Bottenviken och sommartid är obemannade. Kustbevakningen har också bra
båtar men de är inte tillräckligt stora för att klara av bogsering av en större
tanker.
När en olycka inträffar i Östersjön får man i dag räkna med att det tar flera
timmar innan bogserbåtar eller fartyg med tillräcklig brandsläcknings-
kapacitet når fram till olycksplatsen. Vid tidigare olyckor har det i vissa fall
tagit ett helt dygn innan en bogserbåt kunnat nå fram.
Vid en jämförelse ter sig beredskapen i Nordsjön betydligt högre. Stor-
britannien har en stor bogserbåt i ständig beredskap. Holland sänder ut ett
bogserfartyg till sjöss varje gång en viss vindstyrka överskrids.
Kustbevakningen har ansvaret för åtgärder vid olje- och kemikalieolyckor
till sjöss. Dess miljöskyddsfartyg är också utrustade för brandbekämpnings-
insatser. Det är därför rimligt att Kustbevakningen också tilldelas ansvaret
för att bygga upp den organisation som krävs för att förebygga och bistå vid
brandolyckor till sjöss.
Skyddsavstånd
Med skyddsavstånd menas det avstånd som skall finnas
mellan en farlig verksamhet och det som ska skyddas.
Regeringen gör bedömningen att befintlig lagstiftning är
tillräcklig för att uppfylla både Seveso II-direktivets och
Industriolyckskonventionens krav när det gäller den fysiska
planeringen av verksamhet som involverar
kemikaliehantering.
Kristdemokraterna har tidigare påpekat att det faktum att skyddsavstånd
kan variera från län till län och från kommun till kommun är orimlig och
medför en bristande säkerhet. Vi delar därför inte uppfattningen att
nuvarande lagstiftning är tillräcklig och anser att regeringen bör återkomma
till riksdagen med underlag för bedömning av skyddsavstånd i den fysiska
samhällsplaneringen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Kustbevakningen bör tilldelas ansvaret för att bygga upp den
organisation som krävs för att förebygga och bistå vid brandolyckor till sjöss,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att regeringen bör återkomma till riksdagen med underlag för
bedömning av skyddsavstånd i den fysiska samhällsplaneringen.

Stockholm den 24 mars 1999
Åke Carnerö (kd)
Jan Erik Ågren (kd)

Dan Ericsson (kd)

Amanda Grönlund (kd)

Holger Gustafsson (kd)

Kenneth Lantz (kd)

Ingrid Näslund (kd)

Mats Odell (kd)

Fanny Rizell (kd)

Ingvar Svensson (kd)

Margareta Viklund (kd)

Erling Wälivaara (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-03-24 Bordläggning: 1999-03-25 Hänvisning: 1999-03-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)