med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

Motion 1998/99:Fö19 av Marianne Andersson (c)

av Marianne Andersson (c)
Totalförsvaret skall kunna användas för att bidraga till fred
och säkerhet i omvärlden. Detta är en av försvarets fyra
huvuduppgifter. Försvarsuppgörelsen mellan Centerpartiet
och regeringen, konkretiserad i sin första del i prop.
1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat försvar, innehåller
ambitionshöjningar när det gäller internationell verksamhet.
De fredsfrämjande insatser som svensk trupp kan komma att delta i är
riskfyllda. Med en större numerär och med uppdrag att hejda en pågående
konflikt ökar risken för att soldater skadas. Det måste vara en hederssak för
Sverige att vi ger dem som skadas i fredens tjänst bästa möjliga
rehabilitering. Utöver alla humanitära argument är ett förstärkt skadeskydd
och rätt till rehabilitering sannolikt nödvändigt för att säkerställa att
frivilliga
kan rekryteras till internationell tjänstgöring. Med förslagen i prop.
1998/99:68 tas flera steg i rätt riktning.
Jag anser att förslaget bör kunna tydliggöras på ett par punkter. Det bör
göras klart att förslaget är av karaktären rättighetslagstiftning. Någon
tidsbegränsning av Försvarsmaktens rehabiliteringsansvar, i enlighet med
8 § i lagförslaget, synes onödig. Det förefaller inte troligt att någon över-
konsumerar rehabiliteringsinsatser.
Riksdagen bör vidare betona att lagförslagets skrivning om att livränte-
underlaget skall utgöra minst fem basbelopp just innebär en lägstanivå.
Ersättning till anhöriga bör utgå för reella och skäliga kostnader och
omfatta ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det synes vidare inte rimligt
att undanta ersättning till anhöriga, 11 §, från vad som gäller för
bestämmelserna i 6-10 §, som omfattar tidigare anställda i utlandsstyrkan
som skadats efter utgången av 1992. Också ersättningen till anhöriga bör
omfatta anhöriga till tidigare anställda i utlandsstyrkan som skadats efter
utgången av 1992.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att förändra och förtydliga i förslaget till lag om utlandsstyrkan.

Stockholm den 24 mars 1999
Marianne Andersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-03-25 Hänvisning: 1999-03-26 Bordläggning: 1999-03-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)