med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m.

Motion 1998/99:Kr13 av Berit Andnor m.fl. (s, c, m)

av Berit Andnor m.fl. (s, c, m)
I Åre finns goda personella och fysiska förutsättningar för en
kraftfull vidareutveckling av turismen genom ökad
differentiering av aktivitets- och attraktionsutbudet. Ett
kasino blir här ett viktigt komplement, som också på ett
mycket betydelsefullt sätt legitimerar Åre som internationell
turistort. Ett kasino kommer att tillföra turistnäringen i
området ökad växtkraft.
Åre - en internationell
vintersportort
Åre är ett av Europas mest kända alpina centrum. Varje
vinter arrangeras tävlingar på internationell toppnivå inom
alpin skidåkning som oftast sänds i TV över stora delar av
världen. Åre är lika känt över världen som de stora
skidorterna i Alperna. Goda tävlingsförhållanden och en bra
organisation har inneburit att Åre ofta får uppdrag av
Internationella Skidförbundet att arrangera tävlingar där
världens bästa alpina skidåkare deltar. World Cup-tävlingar
kommer att arrangeras varje vinter de tre närmaste åren
enligt den plan som är fastlagd fram till år 2002.
Hemmamarknaden
Ett kasino i Åre kommer att ha en betydande
hemmamarknad. Dit kan räknas Jämtland, stora delar av
Västernorrland, Sörtröndelag och Nordtröndelag. Inom ett
reseavstånd med bil på tre timmar bor det mellan 750 000
och 800 000 personer, varav cirka 400 000 i Nord- och
Sörtröndelag. Trondheimsområdet expanderar med en
omfattande investeringsverksamhet. Olje-, rederi- och
fiskebolagen har en stor internationell affärsverksamhet som
kan attraheras av ett kasino.
En systematisk satsning under de senaste åren från hotellföretagen i
Östersund har visat på Tröndelagsmarknadens mycket stora potential. Redan
i dag har hotellen i Östersund 33 000 norska gästnätter, relativt jämnt
fördelade under året. Ökningen av antalet gästnätter har varit +45 % 1997
och +47 % 1998. Den norska marknadens betydelse för en kasinoverksamhet
i Åre måste därför beaktas.
Turistmarknaden
I Åreområdet finns cirka 28 000 bäddar. Därav finns drygt 6
000 i hotell, lägenheter och stugbyar som ägs och drivs av
kommersiella turistföretag. Enbart på dessa sker 667 000
övernattningar enligt SCBs inkvarteringsstatistik. Cirka 20
000 bäddar ägs av enskilda och hyrs till övervägande delen
ut men omfattas ej av SCB-statistiken. Enligt tillgänglig
statistik sker totalt cirka 1 500 000 övernattningar per år i
Åreområdet. Under 1998 ökade det totala antalet utländska
övernattningar med 46 %. Det är en köpstark utländsk
publik, som volymmässigt kommer att öka betydligt de
kommande åren. För 1999 beräknas andelen utländska gäster
komma att uppgå till 13 % av samtliga hotellgäster. Åres
ambition att uppnå 25 % utländska gäster måste bedömas
vara realistiska.
Konferensmarknaden
Konferensmarknaden är mycket betydelsefull för Åre och
Jämtlands län. En jämförelse mellan femårsperioderna 1989-
1993 och 1994-1998 visar att antalet svenska övernattningar
i samband med konferenser ökat med 36 % i Jämtlands län.
Ökningen har varit särskilt stor i Åre. I Åre planeras därför
nu en kongressanläggning bl.a. inriktad på internationella
kongresser.
Kommunikationer
Åre har ett utmärkt kommunikationsläge vid E 14 och
järnvägen Sundsvall-Östersund-Trondheim. Av gästerna
kommer 49 % med bil, 32 % med tåg, 7 % med flyg till
Östersund-Frösö flygplats, 12 % med buss samt 1 % övriga
transportsätt.
I samverkan mellan turistnäringen i Västjämtland och Tröndelag pågår
bearbetning av europeiska marknader för att utveckla Vaernes internationella
flygplats till ytterligare en inkörsport för gäster från Europa till turist-
företagen i Jämtland och Tröndelagen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om etablering av ett statligt kasino i Åre.

Stockholm den 14 april 1999
Berit Andnor (s)
Ola Sundell (m)

Erik Arthur Egervärn (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-14 Bordläggning: 1999-04-15 Hänvisning: 1999-04-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)