med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m.

Motion 1998/99:Kr18 av Margareta Andersson m.fl. (c)

av Margareta Andersson m.fl. (c)
1 Inledning
Etablerandet av statliga kasinon kan bli ett komplement till
befintlig upplevelseindustri i regioner med svag eller negativ
tillväxt och dessutom, genom sin avkastning, bidra till att
stärka svenskt föreningsliv.
Samtidigt som statliga kasinon skulle innebära ett positivt och viktigt
komplement till svensk upplevelseindustri finns anledning att vara vaksam
inför de problem som kasinoverksamhet kan föra med sig. Vi välkomnar och
vill understryka vikten av de åtgärder regeringen föreslår för att stävja
spelmissbruk och kriminalitet. Vi utgår från att regeringen vaksamt kommer
att följa de sociala konsekvenserna av etablerande av kasinon och vid behov
återkommer till riksdagen med förslag.
Den registrering av besökare som föreslås i propositionen bör vara fullt
tillräcklig även utan den integritetskränkning som registrering av ett fotografi
innebär. Riksdagen bör således avslå regeringens förslag i detta avseende.
2 Fördelning av överskottet
från spelverksamheten
Verkställigheten av det vinstdelningssystem som riksdagen
beslutade om redan 1996 har fördröjts alltför länge.
Samtidigt kvarstår oklarheter om hur detta ska utformas.
Som regeringen skriver har föreningslivets andel av
spelmarknaden i Sverige minskat kraftigt. Detta är inte minst
en följd av ett mer aggressivt agerande från Svenska Spel
genom introduktionen av nya spelformer. Mot denna
bakgrund finns skäl för regeringen att ta upp en diskussion
med föreningslivet i Sverige kring hur föreningslivets andel
av hela Svenska Spels vinst ska beräknas. Det är enligt vår
uppfattning inte acceptabelt att föreningslivets andel av
vinsten ska göras beroende av ett enda slags spels utveckling
under ett fåtal år. Utgångspunkten i en sådan diskussion bör
vara att, genom vinstdelningssystemet, återföra de resurser
till föreningslivet som förlorats genom en krympande andel
av spelmarknaden. En överkompensation bör med andra ord
ske i beräkningen av föreningslivets andel av vinsten. Detta
bör ges regeringen till känna.
3 Lokalisering av statliga
kasinon
Regeringen aviserar att man i ett inledningsskede endast
avser meddela ett fåtal, högst fyra, tillstånd att etablera
kasinon. Vi instämmer i bedömningen att man bör gå
försiktigt fram. Frågan var de första tre eller fyra tillstånden
kan komma att meddelas lämnas dock obesvarad i
propositionen.
Kasinon är, som regeringen beskriver, en personal- och kapitalintensiv
verksamhet. Det kan därför vara svårt att få verksamheten lönsam. Samtidigt
innebär detta självfallet att verksamheten kan antas vara viktig för det om-
givande samhället, genom att komplettera befintlig upplevelseindustri och
stärka regionens attraktionskraft.
Såväl utredning som regering hänvisar till svårigheten att få lönsamhet i
kasinoverksamhet utanför storstadsområdena. Resonemanget förefaller inte
hålla i längden, utan farhågorna liknar de farhågor som tidigare rests då upp-
levelseverksamhet etablerats utanför storstadsområdena. Erfarenheter från
kasinoverksamhet i utlandet visar tvärtom att kasinon kan bli viktiga
attraktioner för orter utanför storstäderna. Genom att locka turister till
regio-
nen ökar också förutsättningarna för annan verksamhet och en lokal tillväxt.
Enligt vår uppfattning bör kasinoetableringar användas som insatser för att
stärka utvecklingen lokalt och regionalt. Tillstånd att etablera kasinon bör
därför i första hand meddelas utanför storstadsområdena. Piteå, Borgholm,
Stockholm, Visby och Åre bör alla komma i fråga för de första tillstånden
antingen var för sig eller med delade tillstånd för olika säsonger.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att 6 § förslag till kasinolag skall ges följande
lydelse:
Registret skall innehålla uppgift om besökarens namn, personnummer eller
annat identifieringsnummer, postadress samt uppgift om tidpunkt för
besöket.,
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om vinstdelningen av överskottet från statens
spel,
2.
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om tillstånd att etablera kasinon..
11F
Stockholm den 14 april 1999
Margareta Andersson (c)
Sofia Jonsson (c)
Birgitta Sellén (c)
Agne Hansson (c)
Erik Arthur Egervärn (c)
Marianne Andersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-14 Bordläggning: 1999-04-15 Hänvisning: 1999-04-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)