med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m.

Motion 1998/99:T22 av Johnny Gylling och Tuve Skånberg (kd)

av Johnny Gylling och Tuve Skånberg (kd)
Propositionen innehåller förslag om utökad konsumenträtt på
telemarknaden och förslag till utökad konkurrensutsättning
av dominerande teleaktörer. Öppna och tillgängliga telenät
samt omfattande teletjänster är en viktig förutsättning för att
vårt samhälle ska fungera.
Detaljreglering
Kristdemokraterna är kritiska mot den omfattande
detaljreglering som kommer att genomsyra telelagen. Vi är
medvetna om att det handlar om EG-direktiv som ska
införlivas men har likväl svårt att se varför man måste låsa
sig vid en sådan detaljreglering. Flera remissinstanser har
uttalat kritik mot förslaget. Vi anser att
Kommunikationsforskningsberedningens förslag, att istället
fastställa direktiven i en särskild lag där den principiella
grundnivån anges, borde prövas.
Pristak för ISDN-tjänster
I vårt samhälle där distansarbete och distansundervisning blir
alltmer vanligt, är det inte tillfredsställande att det föreligger
så olika villkor för snabb och säker datakommunikation via
telenätet. Det kommer att dröja innan hela Sverige nås av
höghastighetsförbindelser för snabb datakommunikation och
i avvaktan på detta måste andra tjänster som t.ex. ISDN vara
tillgängligt för alla. Kristdemokraterna har tidigare
motionerat om att regeringen borde agera för att få bort de
orimligt stora prisskillnaderna på ISDN-anslutningar. En
ISDN-anslutning kan kosta ca 2 000 kr i Stockholmsområdet
och ca
40 000 kr i glesbygd. I extremfallet kan en ISDN-anslutning
kosta 60 000 kronor. Regeringen har genom bemyndigande i
lag möjlighet att meddela bestämmelser om pristak och detta
föreslår vi riksdagen uttala som sin mening.
Ny definition av
"telefonitjänst"
I den IT-debatt som nyligen (17 mars 1999) genomfördes i
kammaren, sa näringsminister Björn Rosengren följande i
sitt anförande:
Grundläggande är att alla - jag vill betona alla - skall ha tillgång till modern
infrastruktur över hela - jag vill betona hela - Sverige.
Infrastrukturutredningen lämnar sitt betänkande i juni. På grundval av det
kommer regeringen att lämna konkreta förslag till åtgärder som garanterar att
den digitala tekniken blir tillgänglig i hela landet.
När nu regeringen är inne på denna linje, att garantera en
tillgänglighet till digital teknik för alla, borde även telelagen
ändras i detta avseende. Vi föreslår därför att definitionen av
telefonitjänst i 1 § lag om ändring i telelagen (1993:597) får
följande lydelse.
"teletjänst bestående i överföring av tal och som medger överföring av
telefaxmeddelanden samt datakommunikation via höghastighetsmodem. "
I dagens lydelse står det "låghastighetsmodem", vilket gör att det inte
behövs mycket för att uppfylla kraven. Med vårt förslag lyfts nivån
väsentligt.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar om sådan ändring i telelagen att EU-direktiven
fastställs i en särskild lag där den principiella grundnivån anges.

Stockholm den 25 mars 1999
Johnny Gylling (kd)

Tuve Skånberg (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-03-25 Hänvisning: 1999-03-26 Bordläggning: 1999-03-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)