med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

Motion 1999/2000:Fi34 av Chris Heister m.fl. (m)

av Chris Heister m.fl. (m)
I vårpropositionen föreslår regeringen under utgiftsområde 9 (hälsovård,
sjukvård och social omsorg) ett stort antal förändringar gällande
innevarande budgetår 2000. De anslag som föreslås justerade är A2, A9,
A13, A14, B1, B2, B3, B4, B5, B9, B12, B15, B16, C1 och C2. De
ovanligt många förändringar som föreslås tyder enligt vår uppfattning på
att regeringen allmänt sett brister i planering och framförhållning eller
har bristande grepp på utvecklingen.
Vi vänder oss särskilt mot att regeringen ställer olika utsatta grupper mot
varandra genom att delvis finansiera ersättning till tvångssteriliserade (anslag
A13) genom en överföring av 15 miljoner kronor från anslaget för personliga
ombud (anslag A14).
Vi har tidigare kritiserat regeringens politik vad beträffar det enligt vår
uppfattning bristfälliga stödet till de psykiskt funktionshindrade. I avvaktan
på eventuella förslag till förbättringar från regeringens sida har vi tidigare i
vårt budgetalternativ föreslagit ett stimulansbidrag på 300 miljoner kronor
till kommunerna. Detta för att möjliggöra bl.a. att psykiskt funktionshindrade
får personliga ombud och assistans.
Det var därför med tillfredsställelse som vi i höstas noterade att regeringen
i någon mån börjat gå oss till mötes, genom att i budgeten för år 2000 avsätta
45 miljoner kronor till personliga ombud. Vi har ställt oss bakom detta
förslag och i konsekvens med detta även sänkt anslagsnivån för det stimu-
lansbidrag vi föreslår till 255 miljoner kronor för år 2000.
 Det är med stor förvåning vi konstaterar att regeringen ännu inte har tagit
de nödvändiga initiativen för att realisera de angelägna mål som låg bakom
anslaget för personliga ombud. Ännu mera förvånande är det att regeringen -
innan de psykiskt funktionshindrade har fått någon som helst förbättring -
minskar de avsatta resurserna med 15 miljoner kronor.
 Eftersom regeringen i tilläggsbudgeten inte med ett ord förklarar vad som
är bevekelsegrunden för att anslaget minskas kan vi bara spekulera kring
detta. Kanske anser inte regeringen att frågan om de psykiskt funktions-
hindrades situation skall prioriteras. Det är i så fall en politik som vi mode-
rater inte kan ställa upp på.
Mot den bakgrunden avvisar vi regeringens förslag att minska anslag A14
personligt ombud.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår regeringens förslag att inom utgiftsområde 9
minska anslaget A14 Personligt ombud, i enlighet med vad som
anförts i motionen.

Stockholm den 27 april 2000
Chris Heister (m)
Leif Carlson (m)
Maud Ekendahl (m)
Lars Elinderson (m)
Hans Hjortzberg-Nordlund (m)
Cristina Husmark Pehrsson (m)
Göran Lindblad (m)
Bertil Persson (m)
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Henrik Westman (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-28 Hänvisning: 2000-05-03 Bordläggning: 2000-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)