med anledning av prop. 1999/2000:118 Underhållsstöd vid växelvis boende

Motion 1999/2000:Sf25 av Birgitta Carlsson (c)

av Birgitta Carlsson (c)
Barn behöver ett regelbundet, konfliktfritt och individuellt anpassat
umgänge med båda sina föräldrar. Många gånger är det värdefullt för
barnet att få träffa föräldern ofta och i vardagssituationer. Den
ekonomiska situationen är av stor betydelse för hur umgänget mellan
föräldrar/barn fungerar.
Underhållsstödet ska därför vara så konstruerat att det inte försvårar
vardagsumgänge. Förändringar av föräldrabalkens vårdnadsregler har under
senare år gått i riktning mot att främja samförståndslösningar, vilket är en
riktning som Centerpartiet varit pådrivande för. Centerpartiet har motionerat
om att båda föräldrarnas ekonomi ska ligga till grund för underhållsstödet.
Förändringarna som föreslås i propositionen kan anses ligga i linje med det
förslaget men inte fullt ut. Det är hart när omöjligt att skapa ett system som
totalt sett utjämnar de kostnadsskillnaderna som finns i varje enskilt fall och
samtidigt gör att alla föräldrar är nöjda och upplever att systemet är rättvist.
Det finns också anledning att beakta den ökade administration som för-
ändringarna kan leda till. Regeringen bortser från risken med ökad admi-
nistration, och de förändringar som regeringen föreslår leder inte till ökad
rättvisa även om en del felaktigheter rättas till.
Regelförändringarna i underhållsstödet (tidigare bidragsförskottet) har
varit flera under senare år. Svårigheterna att skapa rättvisa och transparenta
regler är påfallande. Varje förändring skapar nya "förlorare". Riktningen i
det fortsatta arbetet med underhållsstödet måste vara att flytta över ansvaret
till föräldrarna och låta dem ta ett helhetsansvar för att reglera sina inbördes
ekonomiska relationer, även vid en separation.
Underhållsstödet är i sin konstruktion så statiskt utformat att det riskerar
att leda till att en stor grupp föräldrar inte har ekonomiska möjligheter att
umgås med sina barn. Det är inte möjligt att ta hänsyn till alla parametrar
som påverkar en privatpersons ekonomi och därför kommer alla försök att
finna lösningar, inom det nuvarande systemet, att vara fruktlösa. Därför bör
man söka en annan modell som tar hänsyn till de olika variationer som finns
och där staten i mindre utsträckning reglerar privatpersoners inbördes för-
hållanden.
Avtal för ökad flexibilitet och rättvisa
Centerpartiet föreslog i samband med propositionen Vårdnad, boende
och umgänge 1997/98:7 att föräldrar bör kunna avtala om ett generellt
heltäckande umgängesavtal för att uppnå större flexibilitet. Centerpartiet
framhöll att ansträngningar bör göras för att finna en lösning där bidrags-
och avdragsmöjligheten behandlas i ett sammanhang med umgängesrätt
och vårdnad. I lagutskottets betänkande 1997/98:LU12 uttalades (s. 56)
bl.a. att ett system där man eftersträvar samförstånd mellan föräldrarna
även när det gäller föräldrarnas gemensamma underhållsskyldighet
gentemot barnet och inte enbart i frågor som rör vårdnad, boende och
umgänge är tilltalande, och det bör inom en inte alltför avlägsen framtid
övervägas närmare tillsammans med frågor rörande vilka insatser från
samhällets sida som kan vara lämpliga för att hjälpa föräldrar att nå
sådana överenskommelser. Regeringens förslag i denna proposition är att
"försäkringskassan bör informera om att kommuner erbjuder föräldrar
samarbetsavtal under sakkunnig ledning". Centerpartiet anser detta
otillräckligt.
Centerpartiet anser att det vid skilsmässa eller separation bör införas
obligatoriska samarbetsavtal. Kommunen ska, enligt socialtjänstlagen 12 a §,
sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att
nå enighet i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge. Centerpartiet
anser att samarbetssamtal vid en skilsmässa eller separation bör vara
obligatoriskt. Samtalen kan vara förlagda till socialtjänsten och ska föregå en
eventuell domstolsprövning. Samtalen skall ha som syfte att leda fram till ett
avtal om vårdnad, umgänge och boende som fastställs av socialnämnden.
Huvuddelen av ärendena beträffande skilsmässan skall sedan kunna passera
domstolen som formella beslutsärenden. Endast i tvistiga fall behöver då
domstolen behandla umgängesavtalen. Det är viktigt att detta samtal sker så
tidigt som möjligt efter eller helst före en separation. Vad som anförts om
obligatoriska samarbetsavtal bör ges regeringen till känna.
Avsikten med samtalet är att föräldrarna skall komma överens i ett sam-
arbetsavtal där den gemensamma vårdnaden, och även de ekonomiska
förhållanden som ska råda mellan parterna, regleras. Även i fall där för-
äldrarna är överens i vårdnadsfrågan förekommer lösningar som inte är bra
ur barnets perspektiv. Genom samarbetssamtal, och den erfarna vägledning
som där ges, skulle föräldrarna sannolikt uppnå mer genom- arbetade
uppgörelser som utgår från barnets bästa. Samtidigt skulle de obligatoriska
samtalen med stor sannolikhet innebära att många tvister undviks.
I samband med samarbetssamtalen är det viktigt att båda föräldrarna i så
stor utsträckning som möjligt känner förtroende för de personer som deltar
vid samtalen. Därför bör det eftersträvas att både en manlig och en kvinnlig
samtalsledare finns med vid samarbetssamtalen.
Centerpartiet vill att umgängesavtalet även ska behandla underhållsstödet.
Det är inte möjligt att uppnå den flexibilitet som tar hänsyn till den variation
som finns mellan föräldrar t.ex. i fråga om bostadskostnader, umgängesresor,
ansvar för barnen m m. Därför bör även umgängesavtalet reglera underhålls-
stödet. Familjernas situation varierar och det är svårt att forma ett system
som tar hänsyn till båda föräldrarnas alla ekonomiska förhållanden. Utgångs-
punkten kan vara en normalfördelning baserad på den underhållsskyldiges
inkomst. Staten bör inte reglera det ekonomiska förhållandet som ska råda
mellan föräldrarna, utan det bör istället behandlas i ett sammanhang till-
sammans med umgängesrätt och vårdnad. Förutsättningarna blir då bättre att
motivera föräldrarna att finna lösningar i ett sammanhang, där barnens bästa
kommer i främsta rummet.
Möjligheten till individuella generella avtalslösningar ökar också förutsätt-
ningarna för att ta hänsyn till de förhållanden som råder i varje enskilt fall,
vilket i sin tur kan innebära färre konflikter mellan föräldrar. Barnets
intresse
kan bättre komma i första hand. En översyn av reglerna för underhållsstöd
och umgängesavdrag bör göras, vilken gör ovan skisserade helhetslösning
möjlig. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som gör
individuella generella umgängesavtal med obligatoriska samarbetssamtal
möjliga att genomföra i linje med vad som ovan anförts.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om obligatoriska samarbetssamtal,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att underhållsstödet bör regleras genom ett um-
gängesavtal.

Stockholm den 28 juni 2000
Birgitta Carlsson (c)
Kenneth Johansson (c)
Agne Hansson (c)
Rolf Kenneryd (c)
Gunnel Wallin (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-06-29 Hänvisning: 2000-07-04 Bordläggning: 2000-07-04
Yrkanden (4)