med anledning av prop. 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg

Motion 1999/2000:Ub38 av Monica Green och Christina Axelsson (s)

av Monica Green och Christina Axelsson (s)
Proposition 1999/2000:123 är ett steg i rätt riktning för att öka skyddet
mot att personer som dömts för vissa brott anställs i den verksamhet, där
många av våra barn vistas under veckodagarna. Förslaget är utan tvekan
mycket angeläget. Metoden med lämplighetsprövning för att undvika att
barn utsätts för sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp är bra.
Sverige har också skrivit på FN-konventionen - artikel 34 - om barnets
rättigheter, där vi åtar oss att skydda barn mot alla former av sexuellt
utnyttjande och sexuella övergrepp.
Regeringen har också nyligen lämnat en proposition till riksdagen om en
förnyad lärarutbildning (prop. 1999/2000:135). Där framgår det att en stor
del av lärarutbildningen kommer att förläggas till praktik ute i skolor och
inom förskolan. I konsekvens med att alla som erbjuds arbete med direkt-
kontakt med barn skall lämna ett registerutdrag innan de får anställningen
bör även de som utbildas till lärare kontrolleras inför sina verksamhets-
förlagda delar av utbildningen. Dessa kan omfatta längre period än vad en
korttidsanställning gör. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.
Det är barnen som får ett förstärkt skydd i och med den nya lagen.
Samtidigt är det viktigt att poängtera att personal, särskilt män som arbetar
med barn i sitt professionella yrkesutövande, blir av med obehagliga miss-
tankar. Det stärker verksamheten för barn.
Även barnorganisationer av olika slag har tyvärr utsatts för infiltrering av
pedofiler. När kommunerna och landstingen nu kommer att kräva lämplig-
hetsintyg kan detta fungera som normgivande för alla de ideella organisa-
tioner som jobbar med barn.
I och med införandet av lämplighetsprövning av personal inom förskole-
verksamhet, skola och skolbarnsomsorg är därmed inte hela problemet löst.
Bl.a. står det i propositionen att det endast är personer som redan dömts för
vissa brott som inte kan komma ifråga för anställning. Tyvärr ger lämplig-
hetsprövningen ingen möjlighet att förebygga brott. Därför måste vi fortsätta
diskutera och utveckla metoder för att upptäcka och ta hand om barn som har
drabbats av sexuella övergrepp. En metod kan vara att stärka barn och
ungdomars självkänsla. Ett annat sätt att minska övergreppen är att all barn-
verksamhet har mycket stor öppenhet och god insyn.
Det är viktigt att polisväsendet och andra delar av rättsväsendet får ökad
kunskap om sexuella övergrepp mot barn. Det bör finnas klara rutiner för hur
polis och rättsväsendet ska agera när barn har blivit sexuellt utnyttjade.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att personer som genomgår lärarutbildning skall
lämplighetsprövas innan de påbörjar sin första verksamhetsförlagda
utbildningsperiod,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att fortsätta arbetet med att utveckla metoder för
att skydda barn mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella
övergrepp.

Stockholm den 15 juni 2000
Monica Green (s)
Christina Axelsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-06-29 Hänvisning: 2000-07-04 Bordläggning: 2000-07-04
Yrkanden (4)