med anledning av prop. 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg

Motion 1999/2000:Ub39 av Christina Axelsson och Ann-Marie Fagerström (s)

av Christina Axelsson och Ann-Marie Fagerström (s)
Det är viktigt att alla barn ges en god uppväxt. Förskoleverksamheten
skall erbjuda barnen en del av uppväxten men också en start i det
livslånga lärandet. Barn i förskoleåldern är helt beroende av vuxnas
omsorg. Därför är det angeläget att de vuxna som arbetar med barnen är
professionella i sin yrkesutövning. Tyvärr är det inte alltid så och vi
behöver dessvärre skydda barnen från övergrepp av vuxna. Lagstiftning
om registerkontrollen för all personal som kommer i kontakt med barnen
är ett sätt att minska risken för sexuella övergrepp på barn. I
propositionen framgår att all personal inom förskoleverksamhet, skola
och skolbarnsomsorg skall lämna ett regeristerutdrag innan de erhåller
anställning. Det känns angeläget att här poängtera att med
förskoleverksamhet inbegrips såväl förskola som familjedaghem.
Familjedaghemmen har idag cirka 11 procent av de i
förskoleverksamheten inskrivna barnen i sin verksamhet. För att inte
missa någon verksamhetsform bör självfallet även dagbarnvårdarna
lämplighetsprövas.
I propositionen räknas också de olika yrkeskategorierna upp inom förskola
och skolverksamhet. Det är viktigt att inte missa stora yrkesgrupper som
arbetar med barn. Vi vill därför poängtera att det förutom dagbarnvårdarna
även arbetar barnskötare och fritidsledare i såväl barn- som skolbarns-
omsorgen.
Om inte alla verksamhetsformer liksom alla yrkesgrupper nämns tillsam-
mans kan det finnas risk för att de inte kommer att behandlas likadant.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att även personal inom familjedaghemsverksam-
heten skall lämplighetsprövas,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att även barnskötare och fritidsledare skall
uppräknas vid kategorier som skall lämplighetsprövas inom skol- och
barnomsorgsverksamheterna.

Stockholm den 15 juni 2000
Christina Axelsson (s)
Ann-Marie Fagerström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-06-29 Hänvisning: 2000-07-04 Bordläggning: 2000-07-04
Yrkanden (4)