med anledning av prop. 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola m.m.

Motion 1999/2000:Ub45 av Ulf Nilsson (fp)

av Ulf Nilsson (fp)
1 Inledning
Rätten till barnomsorgsplats är en väsentlig del i en god familjepolitik.
En flexibel barnomsorg möjliggör för bägge föräldrarna att yrkesarbeta.
För kvinnorna ger barnomsorgen tillsammans med föräldraförsäkringen
möjligheten att slippa välja mellan barn eller yrkesarbete, såsom fallet
ofta är på kontinenten. Detta skapar frihet och självständighet för många
kvinnor.
För att barnomsorgen ska vara bra för de barn som vistas där, måste det
också finnas tid för pedagogisk verksamhet. Barnomsorgen får aldrig bli en
barnförvaring. Viktigt för kvaliteten och barnets bästa är att det också finns
ett brett utbud av olika typer av barnomsorg. Privata och andra icke-offent-
liga alternativ måste få verka på samma villkor som den offentliga barn-
omsorgen.
Folkpartiet har länge arbetat för en skolstart vid sex års ålder och för att de
mindre barnen ska få tillgång till några timmars pedagogiskt inriktad för-
skola om dagen.
2 Regeringens proposition
I regeringens proposition föreslås ett stegvist införande av allmän
förskola, förskoleverksamhet för barn vars föräldrar är arbetslösa eller
föräldralediga samt maxtaxa, det vill säga en viss högsta avgift inom
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. I denna motion behandlas
endast frågan om allmän förskola. Folkpartiet avvisar i separat motion
regeringens förslag om maxtaxa.
Regeringen föreslår att förskolan ska göras tillgänglig för alla barn i åldern
fyra och fem år, omfatta minst 525 timmar om året och vara avgiftsfri.
Förskoleverksamhet för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga
ska omfatta minst tre timmar om dagen eller 15 timmar i veckan och gälla
barn i åldern ett till och med fem år.
3 Betona pedagogik, utbildade lärare och tydliga
mål
Folkpartiet delar  propositionens huvudlinje vad gäller den allmänna för-
skolan samt rätt till barnomsorg för barn till arbetslösa eller
föräldralediga. Vi menar dock att det är viktigt att tydligare betona den
pedagogiska målsättningen. Det är nödvändigt att utbildad personal
(förskollärare) har ansvar för verksamheten, som måste innehålla tydliga
mål och vara  strukturerad. Dessutom anser vi att det måste klart
uttryckas att  föräldrarna ska kunna  ha barnet i allmänna förskolan, även
om de i övrigt inte utnyttjar kommunal barnomsorg. Kommunerna ska
inte heller få integrera den allmänna förskolan i övrig verksamhet så att
det i praktiken bara blir tre timmars gratis förskoleverksamhet, oavsett tid
på dygnet.
3.1 Barnen i centrum
Med ökad pedagogisk inriktning inom förskolan är det extra viktigt att
alla barn får denna möjlighet att utvecklas. Att delta i en pedagogisk
verksamhet redan från tidig ålder ger barnen stora möjligheter till
individuell utveckling. Det ger också en extra möjlighet för skolan att på
ett tidigt stadium uppmärksamma barn med särskilt behov av stöd. Barn
med läs- och skrivsvårigheter får  större möjligheter att lära sig läsa och
skriva, om deras problem uppmärksammas tidigt. Barn med svenska som
andraspråk ges också en större möjlighet att lära sig svenska före
skolstarten om de deltar i den pedagogiska förskolan.
3.2 Utbildade lärare
Pedagogiskt ansvariga inom förskolan ska vara högskoleutbildade. Lika
viktigt som det är att inom grundskolan ha professionella lärare är det att
inom förskolan ha utbildade förskollärare. Det ska därför skrivas in i
förskolans läroplan att pedagogiskt utbildad personal ska ansvara för
verksamheten. Barnskötare och annan personal, som i dag arbetar inom
förskolan, måste erbjudas utbildning som ger lärarbehörighet.
3.3 Tydliga mål för förskolan
För att en läroplan ska ha effekt måste det finnas individuellt uppsatta
mål för vad ett barn ska uppnå i skolan. Sådana mål  saknas ofta i dagens
förskola. För både elever och lärare är det viktigt att det finns klara mål
med verksamheten. Det bör vara två typer av mål. Ett mål som anger
inriktningen på förskolans pedagogiska verksamhet och samtidigt
uttrycker en önskad kvalitetsutveckling ("mål att sträva mot"). Det andra
målet ska utgå från det enskilda barnets förutsättningar och med hänsyn
till dessa uttrycka vad barnet ska ha uppnått när det lämnar förskolan
("mål att uppnå").
För liberaler är det självklart att människor som arbetar inom skolan har
mål med verksamheten och ansvar för att målen uppfylls. Detta bör även
gälla för den pedagogiska verksamheten inom förskolan.
Med en liberal kunskapssyn är det självklart att en förskola med höga
ambitioner också har ett ansvar för att vissa resultat uppnås under
förskoletiden. Det är viktigt att målstyrning innefattar en tydlig utvärdering
av hur målen uppfylls. Den nya allmänna förskolan ska skilja sig från
heldagsbarnomsorg, genom att vara mera strukturerad och målinriktad.
Samtidigt ska den allmänna förskolan vara rolig för barnen och stimulera
barnens nyfikenhet och lust att lära genom lek.
3.4 Avgifterna
Folkpartiet avvisar propositionens formulering om att avgiftsfriheten
inom den allmänna förskolan måste komma till uttryck i taxan för övrig
barnomsorg. Regeringens förslag innebär i sin helhet att förutom
kostnaderna för maxtaxan tillkommer "rabatten" för fyra-femåringarna,
som får betala reducerad maxtaxa (minus 3 timmar) om de vistas hela
dagen i förskola.
Enligt Folkpartiet måste kommunerna själva få avgöra taxeprinciper för
föräldrar som önskar hel- eller halvdagsbarnomsorg. Liberala kommunpoliti-
ker arbetar för att införa enhetliga taxor inom barnomsorgen. Föräldrarna
måste i större utsträckning själva få bestämma vad de vill göra med
samhällets stöd till barnfamiljer, och därför ska inte statliga medel i denna
utsträckning reserveras för att subventionera en enda barnomsorgsform.
4 Valfrihet
Möjligheten att välja skola upplevs alltmer som en självklarhet för elever
och föräldrar. Friskolorna har i dag fått ett visst lagligt skydd. Detta
behöver stärkas ytterligare enligt Folkpartiet, genom att godkända
friskolor utan förbehåll tillförsäkras samma ersättning som kommunala
skolor. Den nya allmänna förskolan måste omfattas av samma regler som
fristående skolor. Efter godkännande av Skolverket ska en fristående
allmän förskola garanteras samma resurser som en kommunal allmän
förskola.
5 Skolstart från sex års ålder
Folkpartiet anser att grundskolan ska vara tioårig, där förskoleklassen
utgör det första året. Svenska elever har den kortaste undervisningstiden i
västvärlden. Den totala undervisningstiden i skolan måste öka. Den
utökade tiden bör användas till att förstärka de baskunskaper som skolan
idag inte lyckas ge många elever. En tioårig grundskola ger möjlighet till
att anpassa undervisningen efter de enskilda elevernas behov och ta
hänsyn till det faktum att barn utvecklas i olika takt. Kunskapssamhällets
ökade krav fordrar en tioårig grundskola.

6 Hemställan

6 Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att pedagogiskt ansvariga inom förskolan skall
vara högskoleutbildade,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om vikten av tydliga mål för förskolan,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att det klart måste uttryckas att föräldrar skall
kunna ha sina barn i allmänna förskolan, även om de i övrigt inte
utnyttjar kommunal barnomsorg,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att kommunerna själva bör få avgöra taxe-
principer för föräldrar som önskar hel- eller halvdagsbarnomsorg,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att den nya allmänna förskolan måste omfattas
av samma regler som fristående skolor,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om skolstart från sex års ålder,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att den nya allmänna förskolan bör skilja sig från
heldagsbarnomsorg genom att vara mera strukturerad och målinriktad,
samtidigt som den skall stimulera barnens nyfikenhet och lust att lära
genom lek.

Stockholm den 28 juni 2000
Ulf Nilsson (fp)
Yvonne Ångström (fp)
Ana Maria Narti (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-06-29 Hänvisning: 2000-07-04 Bordläggning: 2000-07-04
Yrkanden (14)