med anledning av prop. 1999/2000:133 Genomförande av Östersjöstrategin

Motion 1999/2000:T33 av Sven Bergström (c)

av Sven Bergström (c)
Att skydda Östersjön från negativ miljöpåverkan är av yttersta vikt för
både nu levande och kommande generationer. Östersjön ger upphov till
arbetstillfällen för många yrkesgrupper samtidigt som den är en omistlig
resurs för rekreationsändamål i alla länder kring havet. Skyddet av
Östersjön är till gagn inte bara för oss människor utan för alla djur,
växter och organismer. Ett tungt ansvar vilar på nu levande generationer
att ge Östersjön ett fullgott skydd mot negativ miljöpåverkan. Problemen
i Östersjön är som så många andra miljöproblem gränsöverskridande.
Samarbete runt hela Östersjön är nödvändigt. Centerpartiet välkomnar de
steg som tas mot ökat samarbete och harmoniserade regler inom
Östersjöområdet.
Obligatorisk lämning av avfall
I proposition 1999/2000:133 Genomförande av Östersjöstrategin föreslås
obligatorisk lämning av avfall från fartyg till mottagningsanordning i
hamn. Detta är positivt. Östersjöstrategin som regeringens proposition
bygger på föreskriver att alla fartyg i hamn kan bli föremål för
inspektion, varvid bl.a. oljedagböcker och kvitton från avfallslämning
kan kontrolleras. Vad som dock saknas i propositionen är vilka
sanktioner som samhället kan vidta mot de fartyg som bryter mot
bestämmelserna. För att komma tillrätta med utsläpp av olja och annat
avfall till havs måste sanktionerna mot dem som bryter mot
bestämmelserna var hårda. Att regeringen i sin proposition inte nämner
något om sanktioner är otillfredsställande. Regeringen bör återkomma
med förslag om sanktioner för de fartyg som inte följer bestämmelserna
om att lämna avfall till mottagningsanordning i hamn. Detta bör ges
regeringen till känna.
Straffrättsliga sanktioner mot miljöbrott till havs
Östersjöstrategin är ett steg på vägen mot att på ett fullgott sätt skydda
Östersjön. Strategin kommer inte ensam att kunna stoppa utsläpp av olja
och avfall till havs. Miljöbrott till havs begås inte för att man vill skada
miljön, utan för att man vill minska sina kostnader. Brotten föregås
därför ofta av kalkyler där kostnaderna för eventuellt straff vägs mot
vinsten av att bryta mot reglerna. Det är därför mycket viktigt att de
straffrättsliga sanktionerna fungerar. Likaså ska det vara kännbart att
överträda reglerna. Samhällets budskap måste otvetydigt vara att brott
mot miljöreglerna aldrig ska löna sig. Dagens straffrättsliga sanktioner
mot miljöbrott till havs fyller inte funktionen att det inte ska löna sig att
bryta mot miljöreglerna, utsläppen fortsätter. Det är därför nödvändigt att
de straffrättsliga sanktionerna skärps - detta för att i större utsträckning
än idag förhindra att miljöbrott till havs begås. Vad som ovan anförts om
att skärpa de straffrättsliga sanktionerna bör ges regeringen till känna.
Övervakning
För att lagarna som reglerar utsläpp till havs ska kunna efterlevas krävs
en god övervakning. En god övervakning från Kustbevakningen spelar
på ett avgörande sätt in för att förhindra miljöbrott till havs. De som
kalkylerar riskerna med att begå ett brott måste veta att de inte kan
komma undan med det. Risken för att ertappas måste vara så hög att man
avstår från att begå brott. Arbetet måste självklart i första hand vara
inriktat på att förhindra miljöbrott från att begås och i andra hand att
spåra och finna dem som begått miljöbrott. Detta förutsätter att
Kustbevakningen tillförs erforderliga medel för att kunna förhindra att
miljöbrott begås och för att spåra miljöbrottslingar på svenskt
territorium. Vad som ovan anförts om att Kustbevakningen måste
tillföras erforderliga resurser bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om sanktioner för de fartyg som inte följer bestäm-
melserna om att lämna avfall till mottagningsanordning i hamn,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att skärpa de straffrättsliga sanktionerna för
miljöbrott till havs,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att Kustbevakningen måste tillföras erforderliga
resurser.

Stockholm den 29 juni 2000
Sven Bergström (c)
Eskil Erlandsson (c)
Birgitta Carlsson (c)
Viviann Gerdin (c)
Åke Sandström (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-06-29 Hänvisning: 2000-07-04 Bordläggning: 2000-07-04
Yrkanden (6)