med anledning av prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning

Motion 1999/2000:Ub36 av Laila Bäck (s)

av Laila Bäck (s)
Regeringen föreslår i propositionen att den nuvarande påbyggnads-
utbildningen med inriktning mot ledarskap i en utbildningsorganisation
utvecklas.
Högskolan i Dalarna med lärarutbildningen i Falun har i dag skol-
ledarutbildning. Den utbildningen har två inriktningar vad gäller både yrkes-
rollen som ledare inom skola och barnomsorg och bas för framtida forskar-
utbildning.
Falu kommun är i sitt yttrande till kommitténs förslag positivt till skol-
ledarexamen och instämmer också i att den skall vara öppen även för andra
yrkesgrupper än rektorer och lärare.
Falun borde därför bli ett av de lärosäten för intensifieringen av påbygg-
nadsutbildningen med tydlig inriktning mot ledarskap i en utbildnings-
organisation. Det är helt i linje med det särskilda uppdraget som regeringen
vill ge vissa lärosäten.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att Falun bör bli ett av lärosätena för den nya
påbyggnadsutbildningen.

Stockholm den 8  juni 2000
Laila Bäck (s)
Per Erik Granström (s)
Bengt-Ola Ryttar (s)
Barbro Hietala Nordlund (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-06-09 Bordläggning: 2000-06-13 Hänvisning: 2000-06-14
Yrkanden (2)