med anledning av prop. 1999/2000:138 Anpassningar i ålderspensionssystemet inför år 2001, m.m.

Motion 1999/2000:Sf26 av Margit Gennser (m)

av Margit Gennser (m)
Höj den skäliga levnadsnivån i SBTP ytterligare
I syfte att i viss mån kompensera för sin försämring av läkemedelsförsäk-
ringen genomförde regeringen en höjning av det särskilda
bostadstillägget för pensionärer (SBTP) med 1,4 procentenheter.
Höjningen var tänkt att vara tillfällig och upphöra den 1 december 2000.
I propositionen föreslår regeringen nu att höjningen av SBTP
permanentas till 123,4 procent av prisbasbeloppet.
I vårpropositionen aviserade dock regeringen att den i budgetpropositionen
tänkte föreslå en höjning av den skäliga levnadsnivån i SBTP till 128 procent
av prisbasbeloppet den 1 januari 2001. Det föreliggande förslaget om en
permanentning av SBTB på en nivå som är lägre än den som man avser att
föreslå i budgetpropositionen är förvillande. Var anser egentligen regeringen
att den skäliga levnadsnivån i SBTP skall ligga?
Vi ansåg regeringens förslag i vårpropositionen för snålt tilltaget och före-
slog i vår partimotion med anledning av vårpropositionen att den skäliga
levnadsnivån i SBTP skulle höjas till 134 procent av prisbasbeloppet. Det är
en viktig åtgärd för att skydda de allra sämst ställda pensionärerna, vilket
oftast är äldre ensamstående kvinnor. Det föreslaget står vi fast vid.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring av den skäliga
levnadsnivån i SBTP till 134 % av prisbasbeloppet, i enlighet med vad
som anförts i motionen.

Stockholm den 19 juni 2000
Margit Gennser (m)
Gustaf von Essen (m)
Göran Lindblad (m)
Cecilia Magnusson (m)
Margareta Cederfelt (m)
Björn Leivik (m)
Cristina Husmark Pehrsson (m)
Carl G Nilsson (m)
Leif Carlson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-06-29 Hänvisning: 2000-07-04 Bordläggning: 2000-07-04
Yrkanden (2)