med anledning av prop. 1999/2000:138 Anpassningar i ålderspensionssystemet inför år 2001, m.m.

Motion 1999/2000:Sf27 av Ulla Hoffmann (v)

av Ulla Hoffmann (v)
1 Vissa ändringar i lagen om allmän försäkring
m.m., inkomstgrundad ålderspension och i
införadelagen
I propositionen föreslås bl.a. att bestämmelserna i lagen om
inkomstgrundad ålderspension skall träda i kraft först den 1 januari 2003
vad gäller personer som är födda 1937 eller tidigare. Dessa personer skall
få folk- och tilläggspension enligt äldre bestämmelser i AFL även för
åren 2001 och 2002.
2 Ändring i lagen om bostadstillägg till pensionärer
Idag kompletteras folkpensionen, pensionstillskottet och det särskilda
grundavdraget med vissa särskilda folkpensionsförmåner som
exempelvis bostadstillägget (BTP). Bostadstillägget förstatligades 1995
vilket medförde omfördelningar mellan pensionärerna och med
anledning av detta så infördes övergångsbestämmelser som innebar att en
kommun med egna medel fick ge kompletterande stöd till pensionärer
mellan 1995 och 1998 utöver det bostadstillägg som angavs i lagen.
I samband med senareläggningen av ubetalningarna av ålderspensionerna
från 1 januari 1999 till 1 januari 2001 föreslog regeringen en förlängning av
kommunernas möjlighet att betala ut kompletterande bostadstillägg. Det
kompletterande tillägget skulle även kunna betalas ut under 1999 och 2000
utöver det statliga.
Efter senareläggningen till 1 januari 2001 har man ännu en gång beslutat
att senarelägga utbetalningarna till 1 januari 2003. Någon förlängning av
möjligheten till ytterligare kompletterande stöd från kommunerna gjordes
dock inte. Vänsterpartiet föreslår därför att regeringen snarast återkommer
med förslag om att ge kommunerna fortsatt möjlighet att betala ut
kompletterande bostadstillägg till det statliga bostadstillägget under 2001 och
2002 eller till dess garantipensionen träder i kraft.

3 Hemställan

3 Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär förslag, enligt vad i motionen
anförts, om fortsatt möjlighet för kommunerna att betala ut
kompletterande bostadstillägg till det statliga bostadstillägget under
2001 och 2002 eller till dess att garantipensionen träder i kraft.

Stockholm den 27 juni 2000
Ulla Hoffmann (v)
Kalle Larsson (v)
Sven-Erik Sjöstrand (v)
Claes Stockhaus (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-06-29 Hänvisning: 2000-07-04 Bordläggning: 2000-07-04
Yrkanden (2)