med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald

Motion 1999/2000:N48 av Hans Stenberg m.fl. (s)

av Hans Stenberg m.fl. (s)
I proposition 1999/2000:140 föreslås ett undantag från konkurrenslagens
regler för samarbete mellan taxiföretag eller mellan beställningscentral
och taxiföretag.
När det gäller regelverket för taxi finns det två motstridiga samhälls-
intressen som inte alltid är så lätta att förena. Å ena sidan finns behovet av
en
väl fungerande konkurrens på taxiområdet. Där en beställningscentral har
monopol på marknaden finns en uppenbar risk för högre priser och sämre
service för medborgarna.
Å andra sidan finns ett behov av starka beställningscentraler som kan
garantera en bra taxiservice till medborgarna. Beställningscentralerna måste
ha så många anslutna bilar att man klarar av exempelvis tåg- och flyg-
taxiverksamheten på ett bra sätt. Därför är det viktigt att konkurrenslagen
inte tillämpas på ett sådant sätt att beställningscentralerna splittras upp på
ett
sådant sätt att man inte klarar servicen därför att man har för få bilar.
En särskild roll spelar beställningscentralen i de trakter, där ortens befolk-
ning inte utgör underlag för en taxi. Utan samverkan i form av beställnings-
central, måste resenären ringa runt till närliggande orter, kanske miltals bort.
Allra mest torde dock de stora kunderna påverkas av förslaget. I största delen
av våra kommuner är landsting och kommuner taxis största kunder med
sjukresor, skolskjuts, färdtjänst och kompletteringstrafik och utgör i många
fall är nära 90 % av taxiföretagens intäkter. Hur dessa kunder berörs av
föreslagen förändring av lagen och hur de ska kunna ge service till sina med-
borgare till rimligt pris måste vidare belysas.
En förbättrad konkurrens på taxiområdet är angelägen, men en bättre kon-
kurrens får inte ske till priset av en försämrad service. Konkurrenslagen
måste därför tillämpas på ett sådant sätt att taxiservicen kan fungera också på
marknader där det krävs betydligt större samverkan än mellan 30 bilar för att
kunna upprätthålla en bra taxiservice i hela området. På större orter måste
Konkurrensverket därför tillåta betydligt större beställningscentraler än
30 bilar.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om tillämpningen av konkurrenslagen.

Stockholm den 28 juni 2000
Hans Stenberg (s)
Carin Lundberg (s)
Lars U Granberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-06-29 Hänvisning: 2000-07-04 Bordläggning: 2000-07-04
Yrkanden (2)