med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald

Motion 1999/2000:N50 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

av Eskil Erlandsson m.fl. (c)
Gruppundantag för kedjor inom detaljhandeln
Det svenska näringslivet blir allt mer internationaliserat, utländska
företag söker sig till den svenska marknaden och vinner allt större terräng
inom många näringslivsområden. Ofta rör det sig om stora
multinationella företag, med mångdubbelt större omsättning, många
anställda och en effektiv organisation som gör det möjligt att upphandla
produkter och tjänster till en lägre kostnad genom upphandling av stora
volymer. Detta är positivt för de svenska konsumenterna då detta leder
till att priserna sjunker.
Detta medför även problem för svenska företag inom samma branscher
eftersom svenska företags hemmamarknad inte är av samma storlek som
internationella företags. Stora marknadsledande företag i Sverige som har en
dominerande ställning på den svenska marknaden är ofta små på den
internationella arenan. Sverige har i internationell jämförelse mycket få
medelstora företag. Det är en av orsakerna till att det svenska näringslivet
inte är tillräckligt dynamiskt. För få företag vågar, kan eller vill expandera.
Istället köps ofta små och lönsamma företag upp av större företag, vilket
leder till att mångfalden och konkurrensen minskar. Centerpartiet menar att
gruppundantagen inom detaljvaruhandeln har gynnat småföretag på
landsbygden genom att samordning av upphandling, marknadsföring och
administration skett.
Regeringen föreslår i sin proposition 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för
förnyelse och mångfald att det svenska gruppundantaget för kedjor inom
detaljhandeln inte skall förlängas efter undantagets utgång den 30 juni 2001.
Centerpartiet anser att ett sådant beslut skulle vara olyckligt och minska
mångfalden och därigenom även leda till minskad konkurrens inom detta
område.
Det kan inte vara lagstiftningens mening att små egenföretagare inom
detaljvaruhandeln, som ingår i en frivillig kedja, inte får söka minska sina
kostnader för exempelvis upphandling, marknadsföring och administration
och därigenom även sänka priserna för konsumenterna. Ett avskaffande av
gruppundantagen för detaljvaruhandeln skulle särskilt drabba de minsta
butikerna, ofta i glesbygdsområden. För dessa butiker är samverkan med
större butiker i samma kedja ofta ett överlevnadsvillkor. Genom detta
samarbete kan dessa butiker utveckla sin konkurrenskraft. Centerpartiet anser
därför att en förlängning av det gällande gruppundantaget för kedjor i
detaljhandeln i den svenska konkurrenslagstiftningen förlängs att gälla även
efter den 30 juni 2001. Vad som ovan anförts om förlängning av det nu
gällande gruppundantaget för kedjor i detaljhandeln bör ges regeringen till
känna.
Taxisamverkan
Den svenska taxinäringen utgör en viktig bit av den svenska transport-
näringen. Förutsättningarna för denna typ av näringsverksamhet skiljer
sig mycket mellan olika delar av landet: I storstäderna finns en stor
marknad vilket gör det möjligt för enskilda företag att bygga upp egna
beställningscentraler; på andra orter går ett flertal taxiåkerier tillsammans
vad det gäller beställningscentralerna. På detta sätt kan en större
samordning uppnås och priserna pressas. Centerpartiet är av den
uppfattningen att konkurrens inom taxinäringen är positiv och medför att
priserna kan pressas ned. Konkurrens får dock inte innebära att
tillgänglighet till taxi minskar.
Det av regeringen föreslagna undantaget i konkurrenslagens 6 § om viss
taxisamverkan kan medföra olyckliga konsekvenser för taxinäringen på den
svenska landsbygden och därigenom minska tillgängligheten till taxi för
brukarna. Att införa ett undantag baserat på 30 taxifordon skapar tröskel-
effekter som gör att vissa typer av verksamhet på landsbygden blir lidande.
Detta gäller verksamhet som exempelvis skolskjutsar, färdtjänst eller sjuk-
transporter.
Centerpartiet anser att ett undantag från konkurrenslagens 6 § ej bör utgå
ifrån antalet taxifordon som samverkar, grunden för undantaget bör istället
baseras på den gemensamma beställningscentralens omsättning. Centerpar-
tiet menar att detta utgör ett bättre underlag och tar större hänsyn till lands-
bygdens intressen än ett system som baseras på antalet taxifordon. Gränsen
för detta undantag bör sättas till att omsättningen för beställningscentralen ej
får överstiga 2 000 prisbasbelopp. Vad som ovan anförts om undantag från
konkurrenslagstiftningens 6 § avseende viss taxisamverkan bör ges rege-
ringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om förlängning av gruppundantagen för kedjor inom
detaljvaruhandeln,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om undantag från 6 § konkurrenslagen avseende viss
taxisamverkan.

Stockholm den 28 juni 2000
Eskil Erlandsson (c)
Viviann Gerdin (c)
Sven Bergström (c)
Birgitta Carlsson (c)
Åke Sandström (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-06-29 Hänvisning: 2000-07-04 Bordläggning: 2000-07-04
Yrkanden (4)