med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen

Motion 1999/2000:A22 av Elizabeth Nyström (m)

av Elizabeth Nyström (m)
I propositionen föreslås ändringar i jämställdhetslagen och lagen om
etnisk diskriminering i arbetslivet. Ändringarna i jämställdhetslagen
avser i huvudsak diskrimineringsförbuden och bestämmelserna om
skadestånd och lönekartläggning.
Syftet med förslaget är vällovligt. Det är oacceptabelt att det förekommer
diskriminering på grund av kön. Dock delar jag inte regeringens uppfattning
om att skärpt lagstiftning är den väg man skall gå. I vart fall inte på det sätt
som regeringen har föreslagit. Regeringens förslag ökar byråkratin och
fackets makt, men därutöver har jag svårt att förstå vad som uppnås. Denna
min uppfattning delas uppenbarligen av en mängd remissinstanser, inte minst
de juridiskt sakkunniga.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår proposition 1999/200:143 Ändringar i jäm-
ställdhetslagen m.m.

Stockholm den 19 juni 2000
Elizabeth Nyström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-06-29 Hänvisning: 2000-07-04 Bordläggning: 2000-07-04
Yrkanden (2)