med anledning av prop. 1999/2000:25 Lag om försvarsunderrättelseverksamhet

Motion 1999/2000:Fö2 av Runar Patriksson och Eva Flyborg (fp)

av Runar Patriksson och Eva Flyborg (fp)
Folkpartiet ställer sig positivt till regeringens förslag. Propositionen tar
emellertid upp endast en del av innehållet i betänkandet "Underrättelse-
tjänsten - en översyn" (SOU 1999:37). Vi anser det angeläget att
underrättelsetjänsten i sin helhet granskas av riksdagen och inte
begränsas till lagen om försvarsunderrättelsetjänst. De fyra
grundprinciper som skall gälla försvarsunderrättelsetjänsten bör också
godkännas av riksdagen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen godkänner de av regeringen redovisade fyra grund-
principerna för försvarsunderrättelseverksamheten.

Stockholm den 3 december 1999
Runar Patriksson (fp)
Eva Flyborg (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-12-03 Bordläggning: 1999-12-06 Hänvisning: 1999-12-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)