med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

Motion 1999/2000:Fö18 av Karin Enström m.fl. (m)

av Karin Enström m.fl. (m)
Försvara Stockholm, hela Sveriges huvudstad
Bakgrund
Den nu föreslagna nedrustningen av det svenska försvaret saknar säker-
hetspolitiska motiv. I stället för att först analysera behovet av militär
förmåga utgår Socialdemokraterna och Centern ifrån hur mycket pengar
som ska sparas i statsbudgeten. Vi moderater kräver att de aviserade
paniknedläggningarna avvisas och att en ny försvarskommitté tillsätts.
Försvaret av huvudstaden
Stockholm är hela Sveriges huvudstad och måste försvaras. Att försvara
Sveriges huvudstadsområde är mycket svårt. Här finns många känsliga
mål som måste skyddas.
- Sveriges högsta ledning med regering och riksdag
- Sveriges högsta militära ledning
- Sveriges finansiella centrum, t ex riksbanken och fondbörsen
- riksmedierna med radio, TV och de största rikstäckande tidningarna
- viktiga kommunikationer mellan norra och södra delarna av landet.
Dessutom bor var femte svensk i Storstockholmsområdet, alltså 20
procent av landets befolkning finns här - på mindre än 2 procent av
landets yta. Allt detta innebär att stridshandlingar i huvudstadsområdet
får mycket stora konsekvenser. Med relativt små vapeninsatser kan en
fiende orsaka mycket stort lidande och skada.
I propositionen föreslås bland annat nedläggning av följande utbildnings-
plattformar i Stockholmsområdet; Roslagens luftvärnskår i Norrtälje, Lv 3,
och Livgardets dragoner i Stockholm, K 1.
Försvaret av huvudstaden är förmodligen en av Försvarsmaktens mest
komplicerade och komplexa uppgifter. Det kräver en rad olika förbandstyper
- markförsvar, luft- och sjöförsvar - som leds gemensamt för att kunna
samordna striden. Dessa förbandstyper måste för att kunna lösa sina
uppgifter utbildas och övas i den terräng de ska verka. Striden kräver mycket
god lokalkännedom, det gäller såväl i Stockholms innerstad, i Stockholms
skärgård som försvaret av Arlanda.
Dessutom har regeringen givit Försvarsmakten i uppdrag att i samverkan
med Försvarets materielverk redovisa under vilka förutsättningar och till
vilka kostnader civil varvsindustri kan svara för genomförandet av det
marina fartygsunderhållet. Vilka konsekvenser en nedläggning av Muskö-
varvet får skall också utredas och regeringen återkommer vid behov till
riksdagen i dessa frågor. Detta betyder att framtiden för Muskö örlogsvarv
och dess anställda fortfarande är mycket oviss.
Vi moderata riksdagsledamöter från Stockholms län accepterar inte dessa
kortsiktiga nedläggningsbeslut. Vi anser att försvaret behöver ominriktas och
att det kommer att medföra förändringar även i grundorganisationen. En ny
försvarskommitté bör tillsättas för att ta fram ett förlag till nytt försvars-
beslut. Det styrande i detta arbete måste vara försvars- och säkerhetspolitiska
överväganden, inte regionalpolitiska eller arbetsmarknadspolitiska.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens proposition 1999/2000:30 Det
nya försvaret,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om försvaret av huvudstaden.

Stockholm den 10 december 1999
Karin Enström (m)
Lars Tobisson (m)
Knut Billing (m)
Gunnar Hökmark (m)
Jerry Martinger (m)
Stig Rindborg (m)
Göran Lennmarker (m)
Fredrik Reinfeldt (m)
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Catharina Elmsäter-Svärd (m)
Catharina Hagen (m)
Henrik Westman (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-12-10 Bordläggning: 1999-12-13 Hänvisning: 1999-12-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)