med anledning av prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor

Motion 1999/2000:Ub19 av Inga Berggren och Inger René (m)

av Inga Berggren och Inger René (m)
Regeringen föreslår att ämnet hemkunskap i grundskolan skall ändra namn
till hem- och konsumentkunskap. Ändringen är föranledd av att grundskolans
kursplaner i alla ämnen, inklusive hemkunskapsämnet, har reviderats. Ämnet
sägs genom kursplanerevideringen få en tydligare inriktning mot konsument-
kunskap.
Vi vill med anledningen av förslaget poängtera att det naturligtvis är
viktigt att modernisera och anpassa kursplaner efter tidens villkor. Det kom-
plexa samhället ställer krav på större kompetens hos de enskilda individerna
och på hushållen. Ämnets syfte och roll i utbildningen är att ge kunskaper för
livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa kunskaper har för
människa och samhälle.
Ämnets hushållsperspektiv ger eleven förmåga att värdera och hantera det
ökade flödet av information och ger förståelse för att individens/hemmets
handlingar och vanor har betydelse för ekonomi, miljö, hälsa och väl-
befinnande. Inte minst förståelse för samspelet mellan hushåll, samhälle och
natur utgör grunden för den unga människans aktiva deltagande i formandet
av en medveten livsstil och ett hållbart samhälle.
Vi vill också betona ämnets praktiska karaktär. Genom att handgripligen
utföra arbetsuppgifter utvecklas den unges förmåga att identifiera, analysera
och formulera frågor samt reflektera över vilka konsekvenser olika lösningar
av arbetsuppgiften får, i praktiken värdera olika livsstilar och val.
Vi anser att namnändringen på intet sätt får uppfattas som att ämnet nu
enbart har blivit teoretiskt och att de praktiska momenten kan utmönstras
eller att det nya namnet tas som intäkt för att "teoretisera" ämnet! Elevernas
arbetsuppgifter skall även i fortsättningen flätas samman till en helhet genom
att man förbereder och tillreder en måltid. Matlagning, dukning, samvaro kan
ske samtidigt som information ges om vilka livsmedel och övriga produkter
som ingår. På ett naturligt vis sker då reflektioner över vilka val av livsmedel
etc. som görs och över produktinformation och pris.
Vi vill också framhålla matens betydelse för hälsa och välbefinnande.
Dagligen rapporteras om att antalet överviktiga, inte minst barn och
ungdomar, ökar. Hjärt- kärlsjukdomar, diabetes och andra vällevnadstillstånd
breder ut sig. Sambandet mellan mat och hälsa är väl känt och dokumenterat.
Med detta som bakgrund vill vi starkt poängtera vikten av att de  praktiska
momenten inte utmönstras. De praktiska momenten förstärker i stället
inlärning av kunskaper av vikt för livet i hem och familj och inte minst de
ungas förståelse för olika samband mellan mat och hälsa. Detta ger en insikt
om att var och en kan påverka sin egen livsstil.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att ändringen av namnet på ämnet hemkunskap
skall uppfattas som en förstärkning av de praktiska momentens be-
tydelse för vinnandet av insikt i konsumentkunskap,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som
i motionen anförts om vikten av det praktiska arbetets roll för in-
lärning av matens betydelse för hälsa och välbefinnande och förståelse
för sambandet mellan mat och hälsa.

Stockholm den 5 april 2000
Inga Berggren (m)
Inger René (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-06 Bordläggning: 2000-04-11 Hänvisning: 2000-04-12
Yrkanden (4)