med anledning av prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor

Motion 1999/2000:Ub21 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

av Sofia Jonsson m.fl. (c)
I den nu föreliggande propositionen behandlas ett antal frågor för skolan.
Centerpartiet kan dock med förvåning konstatera att regeringen helt
avstår från att ta upp och belysa situationen i skolan. Förslag och åtgärder
för att förändra och lösa skolans problem lyser med sin frånvaro och ett
helhetsgrepp saknas. Centerpartiet menar att regeringen nu måste ta
situationen på allvar, visa ledarskap och ge ny kraft till dem som jobbar i
skolan. Centerpartiet anser att det viktigaste att fokusera på just nu är de
viktigaste kunskaperna, makten till skolan och en satsning på lärarna.
Gymnasieexamen
Centerpartiet ser positivt på att regeringen i sin proposition aviserar in-
förandet av en gymnasieexamen. Vi vill samtidigt framhålla att det är bra
att regeringen kopplar samman frågan om gymnasieexamen med
förändringar av tillträdesreglerna till grundläggande högskoleutbildning
samt frågan om en ökad rekrytering till högre utbildning.
Införandet av en gymnasieexamen är ett viktigt steg för att kvalitetssäkra
utbildningen i gymnasiet. En sådan examen, som bör vara internationellt
gångbar, innebär också ett starkt incitament för eleverna att anstränga sig och
gå igenom gymnasiet. En examen bör innehålla bl a krav på en lägsta andel
godkända betyg liksom ett godkänt examensarbete. Detta innebär att
examensarbetet på yrkesförberedande program bör utformas som ett yrkes-
prov i samverkan med berörda branscher.
Genom en ny gymnasieexamen öppnas flera vägar genom gymnasieskolan
och fler möjligheter att ta igen tidigare misslyckanden erbjuds. Däremot får
den inte bli en ny version av gamla tidens studentexamen, som genom sina
avgörande provtillfällen mer prövade elevernas nerver än deras kunskaper.
Examen bör alltså inte innehålla selekterande provtillfällen och tentamina.
Lärlingsutbildning
Centerpartiet anser att det är viktigt att öppna fler vägar fram till en
godkänd gymnasieutbildning. Lärlingsutbildningen är en form där det
praktiska lärandet kommer till sin rätt. Eleverna får en utbildning som
förenar teori och praktik i skolmiljö och i arbetsliv. Centerpartiet har
medverkat till att införa den pilotverksamhet med lärlingsutbildning som
nu genomförs.
Det är viktigt att skolan samverkar med det omgivande samhället och
arbetslivet. Uppläggningen av lärlingsutbildningen bör därför vara flexibel
och anpassad efter rådande förhållanden. Det är också viktigt att kraven
utformas så att många lärlingsplatser kan skapas i småföretag. Vi vet att de
små företagen kommer att få en allt större betydelse i framtiden, och därför
är det viktigt att dessa ges goda möjligheter att ta emot lärlingar. Ett viktigt
incitament för att få en fungerande lärlingsutbildning är resursfrågan. Ut-
bildning kostar vare sig den äger rum i skolan eller i företag. För att särskilt
små företag skall kunna medverka i lärlingsutbildning, måste ersättnings-
frågan lösas. För att få en hög kvalitet på lärlingsutbildningen och för att
stärka intresset från både elever och företagare kan det eventuellt handla om
att hitta ett system som bygger på en "lärlingspeng". I ett ökat samarbete
mellan skola och arbetsliv är det viktigt att arbetslivet får ett större
inflytande
över gymnasieskolans utbildningar med yrkesämnen. Därigenom bedöms
också arbetslivets företrädare få större intresse av att ta ansvar för utbild-
ningar.
I propositionen gör regeringen bedömningen att den nuvarande försöks-
verksamheten inte kan ligga till grund för en slutlig utformning av en ny
reguljär lärlingsutbildning. Detta bl a för att försöksverksamheten med lär-
lingsutbildningen inte fått den omfattning som det var tänkt. Det är idag bara
ca 150 elever som deltar i verksamheten. Centerpartiet anser att det är viktigt
att regeringen nu gör en medveten och rejäl satsning för att få igång
försöksverksamheten runt om i landet. Regeringen föreslår att försöks-
verksamheten skall förlängas, dock inte hur länge. Centerpartiet anser att
försöksverksamheten skall tidsbegränsas till den 1 juli 2002. Detta bör ges
regeringen till känna.
Centerpartiet anser att lärlingsutbildning bör kunna inledas tidigare än då
halva gymnasieutbildningen är slutförd. Det är angeläget att utbildning på en
arbetsplats kan integreras med mer teoretiska studier i skolan. En utgångs-
punkt för införandet av en moderna lärlingsutbildning bör därför vara en
ökad lokal frihet att bestämma tidpunkten för inledning av lärlingsmomentet
i gymnasieutbildningen. Detta  bör ges regeringen till känna.
Även andra områden, såsom ersättning till elever och företag, bör frågorna
kunna avgöras lokalt genom överenskommelser mellan företag, elev och
kommun. Frihet att anpassa lärlingsutbildningen efter elevens förutsättningar
och frihet att avtala om ersättning utgör viktiga steg mot en mer flexibel lär-
lingsutbildning, något som också bör vara grundläggande då lärlings-
utbildningen införs. Detta bör ges regeringen till känna.
Försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande
Idag pågår en försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över ut-
vecklingsstörda barns skolgång. Försöksverksamheten har pågått sedan
januari 1996. Regeringen föreslår att försöksverksamheten skall
förlängas till juni 2005. Anledningen är att Skolverket pekat på en rad
problem som bör lösas innan detta kan permanentas.
Regeringen menar: "Det kan ifrågasättas om detta ger eleven en skolgång
av god kvalitet som är likvärdig med den som andra elever i grundskolan
får."
Vi anser att det är viktigt att möjligheterna finns för utvecklingsstörda att
välja skolform. Det är angeläget att kommunerna har ansvaret för skolan och
att alla elever får samma mål att sträva efter. Samtidigt måste utgångs-
punkten vara elevernas välbefinnande samt möjligheter att få rätt stöd utifrån
sina egna förutsättningar. Olika barn har olika behov och samhällets stöd och
insatser måste utgå från detta faktum. Centerpartiet anser att det är viktigt
att
stärka rättigheterna för utvecklingsstörda barn. Regeringen måste snarast
komma tillrätta med problemen som finns för att sedan permanenta
verksamheten med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns
skolgång. Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att försöksverksamheten med lärlingsutbildning
tidsbegränsas till den 1 juli 2002,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att lärlingsutbildning bör kunna inledas tidigare
än då halva gymnasieutbildningen är slutförd,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om frihet att lokalt avtala om ersättning,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att försöksverksamheten med ökat föräldrainflyt-
ande över utvecklingsstörda barns skolgång snarast skall permanentas.

Stockholm den 6 april 2000
Sofia Jonsson (c)
Margareta Andersson (c)
Marianne Andersson (c)
Erik Arthur Egervärn (c)
Agne Hansson (c)
Birgitta Sellén (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-06 Bordläggning: 2000-04-11 Hänvisning: 2000-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)