med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor

Motion 1999/2000:MJ26 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

av Dan Ericsson m.fl. (kd)
Steg i rätt riktning
Flera av de förslag som presenteras i propositionen Jaktens villkor är steg
i rätt riktning. Det handlar om ett stärkande av äganderätten och
möjligheterna för enskilda att lämna tvingande jaktvårdsområden. Det
handlar om att myndighetsutövning inom jaktområdet flyttas just till en
myndighet och det handlar om ökad jämlikhet mellan
jägarorganisationerna.
Propositionen bygger i allt väsentligt på Jaktens villkor (SOU 1997:91),
och redan när utredningen presenterades för tre år sedan signalerade vi från
Kristdemokraternas sida att den inriktning som där redovisades hade vårt
partis stöd. Det är med viss förvåning vi nu konstaterar att det tagit en
orimligt lång tid för regeringen att skriva denna proposition, även om
resultatet blivit relativt bra.
På ett antal punkter har vi dock några invändningar och också behov av
förtydliganden.
Tvångssammanslutning för samordning av vilt-
vården
Trots att propositionen tar steg i rätt riktning för att stärka äganderätten
och den enskildes möjligheter i de nya viltvårdsområdena finns ännu en
del i övrigt att önska.
I samband med skrivningarna om tvångssammanslutning för samordning
av viltvården står det bl a: "- - - Kraven gäller oavsett om fastighetsägarna
är överens om att bilda området eller inte - - -". Den typen av formuleringar
och synsätt hör inte hemma i en modern rättsstat. Utgångspunkten bör istället
vara att det är på frivillig grund som man sluter sig samman för att samordna
viltvården. Om man sedan finner skäl för tvingande omständigheter ska det
alltid vara ett undantag med särskild argumentation för detta.
Majoritetskrav
Det är bra att majoritetskravet för att bilda ett viltvårdsområde höjs.
Principiellt borde det dock vara så att man är överens för att ett område
ska kunna bildas. Efter att den föreslagna förändringen nu behandlats bör
regeringen genom utredningsförfarande undersöka förutsättningarna för
att ta steget fullt ut och ge äganderätten dess ursprungliga innebörd. D v s
för att bilda viltvårdsområden skall det vara frivilligt och deltagarna vara
överens.
Viltvårdsområdets bestånd
Den föreslagna tidsfristen för när ett viltvårdsområde får upplösas är
också det steg i rätt riktning men inte tillräckligt. Det finns ingen
anledning med en tidsfrist på tre år i detta sammanhang. Det ska vara
möjligt att upplösa en viltvårdsområdesförening utan att någon tidsfrist
inväntas med beaktande av normala föreningsrättsliga regler.
I fråga om att utesluta en fastighet om fastighetsägaren och vilt-
vårdsföreningen är överens har propositionen frångått utredningsförslaget. På
denna punkt anser vi det nödvändigt att uteslutning skall kunna ske om alla
är överens. En överprövning eller utfärdande av särskilda villkor för detta
ska inte ske i sådana fall. 35 § konsekvensändras med detta.
Administrationen av jakten och viltvården
Utan tvekan utför Svenska Jägareförbundet stora insatser för viltvården.
Samtidigt arbetar även Jägarnas Riksförbund med viltvårdsfrågor av
liknande karaktär. Detta förhållande framgår också av olika beslut av
regering och riksdag under lång tid där det genomgående anges att
uppdrag och arbetsuppgifter inom jakten och viltvården skall handhas
gemensamt av de båda jägarorganisationerna. Formuleringen om att
Svenska Jägareförbundet skall ha ett allmänt uppdrag och ett
"huvudansvar" för delar av viltvården och jakten kommer att medföra
tolkningsproblem i olika avseenden. I denna del vore det bättre om man
betonade samverkan mellan Svenska Jägareförbundet och Jägarnas
Riksförbund. Dessa organisationer bör gemensamt ansvara för utbildning
och information om viltvård och jakt. För denna verksamhet bör som
propositionen anger ett årligt bidrag utgå. lämpligen då i form av ett stort
grundbidrag och utöver det medlemsbaserat.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen betslutar om ändring i lagförslaget i enlighet med
vad i motionen anförts om frivillighet som bärande element för
samordning av viltvården,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att utreda förutsättningarna för att stärka
äganderätten ytterligare,
3. att riksdagen beslutar att en viltvårdsområdesförening skall få
upplösas utan att någon tidsfrist inväntas,
4. att riksdagen i fråga om uteslutning av fastighet beslutar i
enlighet med vad som anförts i motionen,
5. att riksdagen beslutar om likställighet mellan jägarorganisa-
tionerna avseende ansvaret för information och utbildning inom jakt
och viltvård,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om bidrag till jägarorganisationerna.

Stockholm den 6 april 2000
Dan Ericsson (kd)
Caroline Hagström (kd)
Ester Lindstedt-Staaf (kd)
Mikael Oscarsson (kd)
Johnny Gylling (kd)
Tuve Skånberg (kd)
Lars Gustafsson (kd)
Magnus Jacobsson (kd)
Ulla-Britt Hagström (kd)
Ulf Björklund (kd)
Harald Bergström (kd)
Annelie Enochson (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-06 Bordläggning: 2000-04-11 Hänvisning: 2000-04-12
Yrkanden (12)